Dňa 24.februára sa konalo VVZ delegátov DHZ okresu Prešov.

Program : 1. Otvorenie, 2. Schválenie Programu, pracovného predsedníctva, Rokovacieho a Volebného poriadku, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, 3. Správa o činnosti od predchádzajúceho OVZ delegátov DHZ v roku 2002 a o úlohách OV DPO na ďalšie obdobie, 4. Správa o hospodárení so stanoviskom KaRK za hodnotené obdobie, 5. Diskusia, 6. Správa mandátovej komisie, 7. Správa volebnej komisie, voľby členov Pléna OV DPO, predsedu, podpredsedov, ďalších členov predsedníctva OV DPO a členov OKaRK, 8. Voľba delegátov na RVZ, ako svojích zástupcov v Sneme DPO SR, 9. Správa návrhovej komisie, schválenie Hlavných úloh OV DPO na ďalšie obdobie, schválenie Uznesenia, 10. Záver rokovania.

Rokovanie viedol predseda OV DPO Peter Cápay. Hosťami VVZ boli Ing. Peter Marušin-člen Snemu DPO, Ing. Ján Goliáš- riaditeľ OR HaZZ Prešov, Ing. Jiří Velička-vedúci referátu CO a PO MsÚ Prešov a Zaslúžilí členovia DPO okresu Prešov.

Rokovania sa zúčastnilo zo 104 delegátov s hlasom rozhodujúcim 88, čo bolo 84,61%, z 79 DHZ sa zúčastnili zástupcovia z 63 DHZ, čo je 79,74%. Prítomných bolo aj 5 hostí a 17 delegátov s hlasom poradným.

Mandátová komisia pracovala v zložení: Božena Orlovská, Ivana Mikulová a Viera Repková

Volebná komisia: Imrich Berdis, Lívia Fiľakovská, Danka Ferencová, Mikuláš Oravec, Anna Dzurjová

Návrhová komisia: Peter Magda, Anna Šotisová a Jozef Harčár.

Správu o činnosti predniesol Štefan Mikolaj-riaditeľ OV DPO, Správu o hospodárení Ľuboš Chomjak – predseda OkaRK. Pred diskusiou boli odovzdané Čestné ocenenia zaskúžilím členom okresnej organizácie a ďalším, ktorí sa významne podieľali na práci okresnej organizácie v uplynulom období.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.