Dňa 30.mája

2008  sa v obci  Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár, venovaný DPO SR, ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Euóopy v hre Plameň a diplomy za účasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar  podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr. Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.         Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno-teoretickú previerku  znalostí z oblasti požiarnej ochrany.

Dosiahnuté umiestnenie :

Dievčatá : Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50,
Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44

Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,8,
Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53,
Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49

Okres Prešov na KK hry Plameň, ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké. V kvize hasičov, v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky, chlapci Sedlice – tričká, chlapci Víťaz – vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie – ceruzky a perá. Ceny darovalo  OR HaZZ

Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.

Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná – Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský  Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany.

Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpečila Slovenská sporiteľňa

Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec – cenu udelil primátor mesta Prešov.

Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Ján Rott, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing. Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV, zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.

Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská sporiteľňa, poľnohospodárske družstvo  Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár, Milan Tomčo a ďalší.

Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké, ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie
okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj  súťažiacim za vzorné vystupovanie

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/

/1924 – 2004/

Už od dávnych čias pociťujú ľudia potrebu spájať sa, aby mohli účinnejšie bojovať proti požiarom, ktoré ukrajovali z výsledkov ich práce a dennodennej driny. Ich dedičstvo preberajú vždy nasledujúce generácie a tak aj v Sedliciach 107 členný hasičský zbor sa snaží byť pripravený na boj s požiarmi a byť nápomocný aj v prípade rôznych živelných pohrôm. K tejto príprave samozrejme okrem iného patrí aj účasť na previerkach pripravenosti, kde sa zúročuje a preveruje zručnosť, taktika, fyzická príprava a technika. Vychovať a vycvičiť dobrého hasiča nie je záležitosťou niekoľkých dní alebo týždňov, v príprave k tomuto neľahkému, dobrovoľnému ale záslužnému poslaniu začíname už s najmladšími hasičmi – žiakmi a žiačkami Základnej školy, ktorí sa nedajú zahanbiť a v posledných rokoch sa umiestňujú v súťaži Plameň v rámci okresu na popredných miestach. Keďže čas nemôžme zastaviť, žiaci postupne prechádzajú do dorastu a dorast doplňuje družstvá dospelých. Táto postupnosť zabezpečuje trvalú členskú základňu a v spojení s vynikajúcou technikou, akou TATRA T 815 CAS 32 bezpochyby je, zabezpečuje v obci trvalú ostrahu pred hroziacimi živlami. Hasiči sú však nápomocní aj pri čistení studní, kanálov popr. poskytujú na požiadanie občanov aj iné činnosti.

Sedlický zbor však nežije len súťažami a prácou, od 65 – výročia založenia nášho zboru pravidelne v päťročných intervaloch usporadúva veľké oslavy v obci, čím prezentuje organizáciu a spoluobčania majú možnosť sa oboznámiť s činnosťou hasičov v obci či mimo nej, tiež nechýbali ani atrakcie ako statická ukážka s pristánim bojového vrtuľníka MI – 24 na sedlickom ihrisku, ukážky vzletu teplovzdušného balóna, vystúpenie skupiny MLOCI a rad ďalších kultúrno – spoločenských ukážok, ktoré spríjemňovali slávnostné okamihy. Za zmienku tiež stojí, že pri vyhodnocovaní aktivít DHZ v okrese Prešov sedlický zbor v posledných 7-ich rokoch obsadil raz tretie, dva razy druhé a trikrát bol vyhodnotený ako najlepšia organizácia v okrese. Za to patrí úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na týchto krásnych výsledkoch, nezabúdajúc na rodiny hasičov, ktoré musia mať veľkú mieru trpezlivosti a pochopenia pre tak náročné poslanie svojich blízkych.

Chcem zdôrazniť, že aj naďalej zostaneme verní tradíciam požiarnej ochrany, budeme aj naďalej nezištne a zodpovedne chrániť životy a majetok našich spoluobčanov a všetky vytvorené hodnoty. Zostávame otvorenou organizáciou pre všetkých občanov bez rozdielu politickej príslušnosti alebo náboženského vyznania. Jedinou podmienkou zostáva ochota aktívne pracovať a podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich zo stanov DPO SR.

Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián