Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
pri hodnotení našej činnosti začnem s výjazdmi a zásahmi s našou technikou. V minulom roku naša Tatra 815 CAS 32 s osádkou zasahovala iba raz a to 14. marca 2007 pri požiari lesného porastu na Okušovej hore, kde vďaka rýchlej reakcii našich členov a občanov, ktorí prišli na pomoc, nedošlo k veľkej škode. Zásahu sa zúčastnili Pavol Fiľakovský, Imrich Krajňák, František Joščák, Emil Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek ml. a desať občanov obce. Požiar sa rozšíril z dôvodu vypaľovania trávy na záhrade a napriek tomu, že vypaľovanie je zakázané v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, je zrejmé, že sa tento zákaz v praxi nedodržuje. Iná väčšia živelná pohroma nás nepostihla, čo však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti.
Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom, či už pri vyplachovaní kanálov, čistení studní alebo inej činnosti, v ktorej môžeme byť my alebo  naša technika nápomocní. Takých výjazdov bolo 12 v našej obci a dva mimo nej.
S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Kendiciach dňa 1.6.2007, kde chlapci aj dievčatá obsadili pekné 3. Miesta a milo prekvapili. Patrí sa poďakovať všetkým súťažiacim žiakom a aj ich cvičiteľom Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Soni Chomjakovej. Pokiaľ už hovorím o mladých hasičoch spomeniem hneď aj halovú súťaž o pohár Primátora mesta Prešov zo dňa 26. októbra 2007, kde sa schádza špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach, ako je štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Naši mladí chlapci ukázali svoju šikovnosť a dokázali sa v ťažkej konkurencii umiestniť na vynikajúcom 3. mieste a dievčatá na 5. mieste, za ich výkony v hale patrí im a aj vedúcim krúžku Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Pavlovi Fiľakovskému vrelá vďaka. Družstvá mužov a žien začali súťažiť 3. júna 2007 v Žipove, kde sa konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam naše ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo, mužov však predstihlo družstvo z Ľubovca. 23. júna 2007 obhajovali naše farby dorastenci v Kojaticiach a po nie celkom vydarených pokusoch obsadili 5. miesto.
Okresné kolo dospelých sa konalo 5. júla 2007 v Nemcovciach. Tam muži nepostúpili, náš okrsok reprezentoval spomínaný Ľubovec, ženy dosiahli v silnej konkurencii 5. miesto. Kategória mužov nad 35. rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 8. júla 2007 v Hrabkove. Tam muži skončili na 4. mieste  z jedenásť zúčastnených družstiev.
26. augusta 2007 sa naše družstvo mužov po minuloročnom výpadku zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bretejovciach, muži skončili na vynikajúcom druhom mieste.
Chcem poďakovať všetkým súťažiacim ženám aj mužom za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.
Naša činnosť nespočíva len v súťažiach a nácviku, veľkú pozornosť venujeme aj preventívno-výchovnej činnosti, poukazujeme na nedostatky v oblasti dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov. Vykonali sa preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a aj u podnikateľských subjektov, či právnických osôb so sídlom v katastri našej obce. Týmto sa snažime predchádzať požiarom a škodám, ktoré by mohli spôsobiť.
Formou brigádnickej činnosti sme vyzbierali 4,5 t starého železa v obci. Brigády, ktorá nám prináša nemalý príjem do našej kasy, sa zúčastnili títo obetaví členovia: Pavol Fiľakovský, Peter Vavrek a Tomáš Fiľakovský. Naši členovia prispeli do pokladne aj brigádou pri nátere strechy OcÚk poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli svojou prácou a to Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi, Lukášovi Makarovi, Ľubomírovi Kotuličovi, Petrovi Fiľakovskému, Róbertovi Vargovi, Tomášovi Sýkorovi, Petrovi Vavrekovi, Vladimírovi Vavrekovi ml., Tomášovi Fiľakovskému, Dominikovi Onofrejovi, Emilovi Fiľakovskému, Róbertovi Fiľakovskému, Patrikovi Fiľakovskému, Jánovi Mihálikovi a pomáhali aj starosta obce Imrich Krajňák. V minulom roku nám počasie prialo aj pri príprave klziska a ľad polievali hlavne Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Ján Krajňák a aj tu pomáhal starosta obce.
Miestnemu Poľnohospodárskemu družstvu sme vyčistili kanály na farme dojníc a tiež sme im pomáhali pri postrekovaní plodín. Na požiadanie občanov sme v obci cez rok vyčistili studne a napustili vodu do niekoľkých bazénov.
Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách a s vlajkou zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou k oltárikom. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.
Musím spomenúť aj jednu akciu, ktorú sa nám konečne podarilo zorganizovať a to navštevu termálneho kúpaliska v Bešeňovej, kde bola možnosť sa do sýtosti vyblázniť na tobogánoch, rôznych kĺzačkach a zaplávať si v bazénoch s teplou vodou. Myslím, že kto sa zúčastnil tohto výletu, určite nebanoval a dokonale si vychutnal možnosti núkané kúpaliskom.
Ak mám zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, ktorý v minulom roku obsadil v rámci okresu 2. miesto za aktivitu, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Uskutočnili sa dve členské schôdze na ktorých sa riešili problémy celého zboru ale hlavne príprava na súťaže. Výbor zasadal 5x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie. Organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 36 žien a 2 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.
Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka všetkým Vám za vykonanú prácu a Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Dovoľte mi v závere poďakovať celému výboru DHZ za jeho prácu počas celého funkčného obdobia, najviac zásluh má určite náš predseda pán Pavol Fiľakovský, ktorý sa stará nielen  o náš zbor, ale koordinuje činnosť aj v okolitých zboroch ako okrskový inštruktor, a právom si zaslúžil v minulom roku prvé miesto v súťaži okrskových funkcionárov, ďalej poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Imrichovi Krajňákovi za vynikajúcu spoluprácu, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti a za financie, ktoré od obce dostávame na techniku a činnosť, takisto chcem poďakovať OV DPO za výbornú spoluprácu, metodickú i ostatnú pomoc pri našej činnosti.
Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2008. Pri Vašej obetavosti a ochote sme presvedčení, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.