Dňa 30.mája

2008  sa v obci  Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár, venovaný DPO SR, ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Euóopy v hre Plameň a diplomy za účasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar  podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr. Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.         Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno-teoretickú previerku  znalostí z oblasti požiarnej ochrany.

Dosiahnuté umiestnenie :

Dievčatá : Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50,
Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44

Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,8,
Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53,
Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49

Okres Prešov na KK hry Plameň, ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké. V kvize hasičov, v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky, chlapci Sedlice – tričká, chlapci Víťaz – vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie – ceruzky a perá. Ceny darovalo  OR HaZZ

Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.

Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná – Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský  Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany.

Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpečila Slovenská sporiteľňa

Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec – cenu udelil primátor mesta Prešov.

Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Ján Rott, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing. Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV, zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.

Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská sporiteľňa, poľnohospodárske družstvo  Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár, Milan Tomčo a ďalší.

Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké, ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie
okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj  súťažiacim za vzorné vystupovanie

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci  Kendice konalo  okresné kolo  hry Plameň. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF, štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,5 , Sedlice 147,27, Ovčie 155,49, Bzenov 179,67, Kojatice 202,57.

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45, Chminianska Nová  Ves 112,20, Sedlice 132,95, Kendice 133,26, Hermanovce I 135,49, Ondrašovce 139,66, Hrabkov I 140,30, Bzenov 146,07, Hermanovce II 148,31, Hermanovce III 152,25, Ľubovec 154,44, Víťaz I 158,15, Hrabkov II  159,07, Križovany 166,82, Ovčie 169,86, Víťaz II 171,57, Nemcovce 186,58

Ako  najlepší  vedúci  KIMP bol vyhlásený  PaedDr. Milan Korkobec, riaditeľ ZŠ Hrabkov.

Domáci  usporiadatelia vytvorili  skutočne výborné  podmienky pre plnenie disciplín, za čo  im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali, že by sa od nich  mohli  učiť mnohí  dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/

Výročná členská schôdza

9. decembra 2006

Naše dosiahnuté výsledky

Blíži sa koniec roka, a keďže v tomto roku končí volebné obdobie v DPO, zišli sme sa netradične trochu skôr ešte pred koncom roka, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčiť si plány na ďalší rok.

Slovíčko „dobrovoľný“ znamená, že nikto z nás to nerobí pre peniaze či iné výhody, ale ženie nás dopredu vnútorný pocit, že táto činnosť má zmysel, je užitočná a prináša aj uspokojenie z dobre vykonanej práce. Výsledkom nášho snaženia určite nie sú len prvé miesta na súťažiach, aj keď je to krásny pocit byť lepší ako ostatní, ostávame však pri zemi a tešíme sa z každého dosiahnutého výsledku.

Hasičský zbor bol jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok pre všetkých nás.

S výcvikom a súťažami začali najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ  reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Hermanovciach dňa 26. 5. 2006, kde chlapci obsadili 7. miesto a dievčatá skončili na štvrtom mieste. Verím, že aj v ďalšom období sa budú snažiť a obhajovať dobré meno Sedlíc, sú to naši následovníci a raz preberú od nás štafetu činnosti.   Družstvá mužov a žien začali súťažiť 4. júna 2006 v susednej obci Suchá Dolina, kde sa  konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo, vieme však veľmi dobre, ako ťažko sa súťažilo, veď pre nepriazeň počasia sme na ihrisku skoro plávali. 24. júna 2006 obhajovali naše farby dorastenci vo Vyšnej Šebastovej a celkom sa im darilo, veď obsadili 3. miesto. Okresné kolo dospelých sa konalo 9. júla 2006 v Chminianskej Novej Vsi. Tam muži dosiahli čas útoku 27,60 s ale to stačilo len na 17. miesto. Ak chcú muži bojovať o medailové pozície v rámci okresných súťaží, musí ich čas útoku klesnúť pod 17 sekúnd. Ženy dosiahli v Chminianskej lepší čas ako muži a to 26,51 s ale to stačilo len na 5. miesto. Kategória žien nad 30 rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 16. júla 2006 v Záhradnom. Ženy s časom 30,63 s obsadili pekné 2. miesto, muži skončili na 5. mieste s časom 26,50 s. Toho roku sa naše družstvá zúčastnili aj pohárovej súťaže v Bzenove, počasie bolo nádherné, výkony tiež, ženy skončili druhé a muži tretí.

Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali pernú jar a leto, máloktorý víkend bol voľný, ale naše snaženie určite nevyšlo zbytočne. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Františkovi Joščákovi, Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.

Ak mám zhodnotiť celoročnú aktivitu nášho DHZ, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Uskutočnili sa dve členské schôdze, na ktorých sa riešili problémy celého zboru ale hlavne príprava na súťaže. Výbor zasadal 4x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie.

Organizácia má ku dnešnému dňu 105 členov, z toho 38 žien a 2 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.

Príkladom nášmu zboru ide aj starosta obce Imrich Krajňák, ktotému bola udelená plaketa od Prezidenta Hasičského a záchranného zboru za “Zásluhy a rozvoj ochrany pred požiarmi.”

Dňa 26.5.2006 sa v obci Hermanovce, v okrese Prešov uskutočnilo okresné kolo celoštátnej hry „PLAMEŇ“.

Súťažilo sa v troch disciplínach: požiarny útok CTIF,

štafeta 8×50 m cik-cak

odborno-teoretická príprava.

Súťaže sa zúčastnilo 30 kolektívov MP : 21 kolektívov chlapcov a 9 kolektívov dievčat. Domáci usporiadatelia na čele s riaditeľom ZŠ p. Dušanom Miškufom a veliteľom DHZ p. Antonom Kovalikom, vytvorili na malej ploche výborné podmienky pre súťažiacich. Kolektívy boli veľmi dobre pripravené, čo sa odzrkadlilo na celom priebehu súťaže. Veľká škoda, že u mladých požiarnikov sú veľmi prísne kritéria. Doplatili na to hlavne nováčikovia. Prejavilo sa to aj v domácom kolektíve. Tento po dlhšej prestávke chcel nadviazať na veľmi dobré výsledky svojich predchodcov, čo sa im nepodarilo naplniť. Ale aj 6. miesto ZŠ Hermanovce je dobrým výsledkom.

Ťažké to majú aj vedúci, lebo majú malý počet detí a nie všetky sú športovo nadané. Im patrí chvála za to, že z toho mála, čo majú, dokážu tie deti pripraviť na tieto súťaže. Ich voľný čas je na nezaplatenie, ako aj voľný čas detí, ktoré majú záujem o túto činnosť. Chcem vyzdvihnúť aj prácu rozhodcov. Tu dostali príležitosť mladí rozhodcovia, ktorí v tomto roku získali odznak odbornosti „Rozhodca“ a svoje povinnosti si plnili na veľmi profesionálnej úrovni. Problémy, ktoré sa vyskytli počas súťaže hravo zvládli a ich verdikty prispeli k hladkému priebehu súťaže.

Na veľkú škodu bolo, že nám na tomto podujatí neprialo počasie. Bolo pod mrakom, sem tam aj zapršalo. Z tohto dôvodu prišlo aj menej divákov, ale chod súťaže to nenarušilo. Účastníci mali zabezpečenú stravu. Podával sa výborný hasičský guláš, ktorý deťom veľmi chutil. Poďakovanie patrí kuchárkam, ktoré sa postarali  o naše hladné ratolesti.

Po ukončení súťaže bolo vyhodnotenie kde boli odovzdané diplomy a ceny, ako aj ocenenie „Najlepší vedúci KMP“, ktoré získal p. Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ Hermanovce. Primátor mesta Prešov udelil vecný dar pre najmladšieho účastníka, ktorým bol Daniel  Magda z Víťaza.

Výsledky okresného kola hry Plameň na prvých troch miestach sú nasledovne:

Chlapci : Široké II – 103,29, Široké I – 111,84, Hrabkov I – 115,99, Chminianská N.Ves I 134,53, Bertotovce – 135,40, Hermanovce I – 153,72, Sedlice – 154,34, Hrabkov II – 155,84, Chminianská N Ves II – 156,38, Kendice – 161,22, Víťaz – 168,79, Svinia – 170,90, Križovany II – 173,81, Kojatice – 182,53, Ľubovec – 190,90, Križovany I – 197,78, Hermanovce II – 207,44, Bzenov – 215,86, Ovčie I – 224,99, Veľký Slivník – 234,60, Ovčie II – 301,82

Dievčatá : Široké – 107,63, Prešov – 153,00, Ovčie – 158,84, Sedlice – 164,49, Lemešany – 169,63, Kendice – 180,81, Bertotovce – 184,85, Bzenov – 217,08, Kojatice – 240,60

Ešte raz by som sa chcel poďakovať kolektívu učiteľov na čele s p. Miškufom,  ďalej p. Kovalikovi a členom DHZ Hermanovce za skvele zvládnutú súťaž, ako aj vedúcim KMP a súťažiacim. Prajem im do budúcna, aby sa všetci len zlepšovali a hlavne robili dobré meno sebe, obci a okresu.

Výročné valné zhromaždenie

5. februára 2005

Naše dosiahnuté výsledky

S výcvikom začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. V minulom roku sa v marci prvýkrát konali halové majstrovstvá mladých požiarnikov, kde sa zišla špička mladých kolektívov z viacerých okresov a naši mladí kolegovia mali možnosť konfrontovať svoju šikovnosť. Umiestnili sa v polovičke štartovného poľa, zaplatili sme nováčikovskú daň. Našu obec ďalej reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Širokom dňa 28.5.2004, chlapci obsadili 6. miesto a dievčatá skončili na druhom mieste, hneď za majsterkami Slovenska, družstvom Širokého. 20. júna 2004 sa v Rokycanoch konalo okresné kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo previerok, ktoré sa konalo 11. júla na našej domácej pôde. Týždeň pred oslavami bojovali o čo najlepšie výsledky naše dorastenky v Chminianskej Novej Vsi a obsadili 5 miesto. Dorastenci nám dali košom a zrejme sa rozhodli bojkotovať, pretože sa nezišli pri nácviku ani na súťaž. Chcel by som vyjadriť  presvedčenie, že to bol len mimoriadny výpadok a v tomto roku nám všetkým ukážu, čo v nich skutočne je. Na okresnom kole nám muži urobili radosť a dosiahli 2 x čas po 23 s, avšak v konkurencii silných mašín to stačilo len na 14 miesto, naopak ženy delili od prvého miesta 4 desatiny sekundy a časom okolo 26 s už šliapu mužom na päty. 18. júla súťažila kategória najstarších hasičov a žien nad 30 rokov v neďalekých Križovanoch. Tam po nešťastnom druhom útoku a časom 24,37 s obsadili muži 6 miesto, ženy aj keď v slabšej konkurencii, ale s vynikajúcim časom 28,31 s s prehľadom zvíťazili. To nech je povzbudením pre družstvá seniorov aj do tohtoročnej sezóny.V minulom roku sa naše družstvo žien zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bzenove, ktorá sa konala 4. júla v Bzenove a obsadili pekné druhé miesto. Dievčatá dokázali, že vedia nasať vodu aj z prírodného zdroja – jazierka  a dostať ju po prekážkach hore strmým kopcom k terčom.Ženské družstvá nám robili radosť počas celej sezóny, dokázali to aj 15. augusta v Zborove, kde dosiahli najlepší čas zo všetkých zúčastnených víťaziek 4 okresov. Sklamaním bol pre nás verdikt v záverečnom hodnotení, keď sme sa dozvedeli, že sme štartovali mimo súťaž, myslím si, že to ale nezmenilo nič na fakte, že naše ženy boli časom 25,3 s  najlepšie. Posledné vystúpenie, myslím súťažné, mali opäť naše ženy, dňa 29. augusta pri príležitosti osláv 80. výročia založenia DHZ v obci Bretejovce usporiadali pohárovú súťaž, kde za pekného počasia obsadili druhé miesto. Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali pernú jar a leto, máloktorý víkend bol voľný, ale naše snaženie určite nevyšlo zbytočne. Chcem z tohoto miesta poďakovať všetkým súťažiacim za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Františkovi Joščákovi, Vladimírovi Vavrekovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.

Organizácia má ku dnešnému dňu 107 členov, z toho 43 žien a 4 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.