Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamysli. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinne spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni lúdia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál, že u niekoho horí.
Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanov obce v boji proti požiaru a podobne ako kostol aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi a živelnými pohromami. A keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a patróna sv. Floriána v uniforme rímskeho vojaka s putňou vody v ruke hasiaceho horiaci dom.
Svätý Florián žil koncom 3. začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.
Raz keď veliteľ rímskeho vojska obhliadol podunajské posádky, zistil že medzi vojakmi sa šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému cisárovi. Omrzený starobou a popudzovaný najvyšším veliteľom Galeriom, úhlavným nepriateľom kresťanstva, cisár Dioklecian vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku. Tento rozkaz mal vykonať jeho vladár Akvilin. Akvilin vydal rozkaz, aby všetci vojaci obetovali rímskym bohom. Plukovník Florián nebol ochotný nariadenie rešpektovať a preto bol zo služby prepustený. Neskôr bol vydaný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kresťanstvu a nebude ochotný obetovať pohanským bohom, bude usmrtený.
Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa za kresťanov. Florián ich chcel povzbudiť a tak sa vybral za nimi. Cestou ho stretli cisárski vojaci a prezradili mu ciel svojej výpravy: vypátrať zajať a uväzniť kresťanov. Florián im povedal: Prečo idete tak ďaleko. Ja sám som
kresťan. Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie po ostatných bratoch. Chytili ho a priviedli pred miestodržiteľa Akvilina. Tento sa priam zhrozil, keď sa dozvedel skutočnosť, že jeho bývalý dôstojník je kresťan. Začal to s nim zo sľubmi ale i hrozbami. Florián smelo odpovedal: Ako vojak som poslúchal a mienim poslúchať. Keď však ide o Krista, nerozkážeš mi! Najprv som Kristov, potom cisárov.
Draho za to zaplatil. Dvakrát bol strašne zbičovaný, kliešťami mu vytrhávali mäso z pliec, ale ani biče ani kliešte nemali silu zlomiť jeho vernosť, udusiť plamene jeho lásky ku Kristovi. Nakoniec mu priviazali na krk ťažký kameň a takto ho hodili do rieky Enns.

Dňa 27. októbra 2007 sa v Prešove konal už štvrtý ročník halovej  súťaže pre mladých  hasičov O putovný pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 20 krúžkov mladých hasičov. Aj keď je súťaž organizovaná so zámerom rozvoja činnosti mladých hasičov z prešovských škôl, v tomto  ročníku sa z mesta nezapojil ani jeden kolektív. Súťaže sa zúčastnili 10-členné kolektívy, ktoré si svoje sily zmerali v štafete 8x35m cez prekážky, uzlovej  štafete a viazaní  uzlov.

Dosiahnuté výsledky: chlapci : Široké 174,7, Hrabkov 205,95, Sedlice 241,99, Križovany 242,30,Kendice 250,05, Ovčie 259,87, Ondrašovce 261,95, Lipníky 269,78, Bzenov 278,68, Víťaz I 309,79, Veľký Slivník 334,54, Víťaz II 344,29

Dievčatá : Široké 170,84, Chminianska Nová Ves 182,13, Šuňava PP 210,2, Bystré VV 235,88, Sedlice 242,42, Kendice 292,4, Ovčie 310,96, Nemcovce 350,86

Ako hostia sa na halovej  súťaži  zúčastnili  František Krajger-viceprezident  DPO a predseda KV DPO, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing.Ján Goliáš, odborný  referent  CO a PO pri  MsÚ Prešov Ing.Jiří Velička,členovia POV DPO Prešov a ďalší.

Foto zo súťaže :  http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2007/