Dňa 17.05.2008 sa naši členovia zúčastnili brigády.
Táto práca spočívala v oprave a nátere strechy obecného úradu. Brigády sa
zúčastnili a tak svojou prácou prispeli títo členovia:
Róbert Varga, Peter Vavrek, Peter Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Emil Fiľakovský,
František Fedor, Miloslav Timko, Róbert Fiľakovský a Ľubomír Maďar.
Všetkým týmto dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

Foto : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Brigada_17.5.2008/

Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
pri hodnotení našej činnosti začnem s výjazdmi a zásahmi s našou technikou. V minulom roku naša Tatra 815 CAS 32 s osádkou zasahovala iba raz a to 14. marca 2007 pri požiari lesného porastu na Okušovej hore, kde vďaka rýchlej reakcii našich členov a občanov, ktorí prišli na pomoc, nedošlo k veľkej škode. Zásahu sa zúčastnili Pavol Fiľakovský, Imrich Krajňák, František Joščák, Emil Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek ml. a desať občanov obce. Požiar sa rozšíril z dôvodu vypaľovania trávy na záhrade a napriek tomu, že vypaľovanie je zakázané v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, je zrejmé, že sa tento zákaz v praxi nedodržuje. Iná väčšia živelná pohroma nás nepostihla, čo však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti.
Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom, či už pri vyplachovaní kanálov, čistení studní alebo inej činnosti, v ktorej môžeme byť my alebo  naša technika nápomocní. Takých výjazdov bolo 12 v našej obci a dva mimo nej.
S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Kendiciach dňa 1.6.2007, kde chlapci aj dievčatá obsadili pekné 3. Miesta a milo prekvapili. Patrí sa poďakovať všetkým súťažiacim žiakom a aj ich cvičiteľom Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Soni Chomjakovej. Pokiaľ už hovorím o mladých hasičoch spomeniem hneď aj halovú súťaž o pohár Primátora mesta Prešov zo dňa 26. októbra 2007, kde sa schádza špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach, ako je štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Naši mladí chlapci ukázali svoju šikovnosť a dokázali sa v ťažkej konkurencii umiestniť na vynikajúcom 3. mieste a dievčatá na 5. mieste, za ich výkony v hale patrí im a aj vedúcim krúžku Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Pavlovi Fiľakovskému vrelá vďaka. Družstvá mužov a žien začali súťažiť 3. júna 2007 v Žipove, kde sa konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam naše ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo, mužov však predstihlo družstvo z Ľubovca. 23. júna 2007 obhajovali naše farby dorastenci v Kojaticiach a po nie celkom vydarených pokusoch obsadili 5. miesto.
Okresné kolo dospelých sa konalo 5. júla 2007 v Nemcovciach. Tam muži nepostúpili, náš okrsok reprezentoval spomínaný Ľubovec, ženy dosiahli v silnej konkurencii 5. miesto. Kategória mužov nad 35. rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 8. júla 2007 v Hrabkove. Tam muži skončili na 4. mieste  z jedenásť zúčastnených družstiev.
26. augusta 2007 sa naše družstvo mužov po minuloročnom výpadku zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bretejovciach, muži skončili na vynikajúcom druhom mieste.
Chcem poďakovať všetkým súťažiacim ženám aj mužom za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.
Naša činnosť nespočíva len v súťažiach a nácviku, veľkú pozornosť venujeme aj preventívno-výchovnej činnosti, poukazujeme na nedostatky v oblasti dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov. Vykonali sa preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a aj u podnikateľských subjektov, či právnických osôb so sídlom v katastri našej obce. Týmto sa snažime predchádzať požiarom a škodám, ktoré by mohli spôsobiť.
Formou brigádnickej činnosti sme vyzbierali 4,5 t starého železa v obci. Brigády, ktorá nám prináša nemalý príjem do našej kasy, sa zúčastnili títo obetaví členovia: Pavol Fiľakovský, Peter Vavrek a Tomáš Fiľakovský. Naši členovia prispeli do pokladne aj brigádou pri nátere strechy OcÚk poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli svojou prácou a to Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi, Lukášovi Makarovi, Ľubomírovi Kotuličovi, Petrovi Fiľakovskému, Róbertovi Vargovi, Tomášovi Sýkorovi, Petrovi Vavrekovi, Vladimírovi Vavrekovi ml., Tomášovi Fiľakovskému, Dominikovi Onofrejovi, Emilovi Fiľakovskému, Róbertovi Fiľakovskému, Patrikovi Fiľakovskému, Jánovi Mihálikovi a pomáhali aj starosta obce Imrich Krajňák. V minulom roku nám počasie prialo aj pri príprave klziska a ľad polievali hlavne Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Ján Krajňák a aj tu pomáhal starosta obce.
Miestnemu Poľnohospodárskemu družstvu sme vyčistili kanály na farme dojníc a tiež sme im pomáhali pri postrekovaní plodín. Na požiadanie občanov sme v obci cez rok vyčistili studne a napustili vodu do niekoľkých bazénov.
Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách a s vlajkou zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou k oltárikom. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.
Musím spomenúť aj jednu akciu, ktorú sa nám konečne podarilo zorganizovať a to navštevu termálneho kúpaliska v Bešeňovej, kde bola možnosť sa do sýtosti vyblázniť na tobogánoch, rôznych kĺzačkach a zaplávať si v bazénoch s teplou vodou. Myslím, že kto sa zúčastnil tohto výletu, určite nebanoval a dokonale si vychutnal možnosti núkané kúpaliskom.
Ak mám zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, ktorý v minulom roku obsadil v rámci okresu 2. miesto za aktivitu, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Uskutočnili sa dve členské schôdze na ktorých sa riešili problémy celého zboru ale hlavne príprava na súťaže. Výbor zasadal 5x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie. Organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 36 žien a 2 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.
Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka všetkým Vám za vykonanú prácu a Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Dovoľte mi v závere poďakovať celému výboru DHZ za jeho prácu počas celého funkčného obdobia, najviac zásluh má určite náš predseda pán Pavol Fiľakovský, ktorý sa stará nielen  o náš zbor, ale koordinuje činnosť aj v okolitých zboroch ako okrskový inštruktor, a právom si zaslúžil v minulom roku prvé miesto v súťaži okrskových funkcionárov, ďalej poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Imrichovi Krajňákovi za vynikajúcu spoluprácu, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti a za financie, ktoré od obce dostávame na techniku a činnosť, takisto chcem poďakovať OV DPO za výbornú spoluprácu, metodickú i ostatnú pomoc pri našej činnosti.
Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2008. Pri Vašej obetavosti a ochote sme presvedčení, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.

Počasie 5. júla 2007 veľmi neprialo DHZ, ktoré po úspešnom reprezentovaní svojich okrskov si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca. Cieľom podujatia bolo zistiť tých najlepších, ktorí  budú okres Prešov zastupovať na krajskom kole.

Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP.

Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP.

Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne. Hlavným rozhodcom na požiarnom útoku bol Štefan Magda, na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.

Vodu a praktickú ukážku záchrany osoby z havarovaného vozidla zabezpečili hasiči z povolania z hasičskej  stanice Prešov.

Najbližšie podujatie je okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a pohárová súťaž, ktoré  sa budú  konať  8. júla v Hrabkove od 12,30 hod.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nemcovce_2007/

16.júla 2006 sa v obci  Záhradné konala okresná pohárová  súťaž  mužov nad 35 a žien nad 30 rokov.Súťažilo  sa v dvoch  pokusoch požiarneho  útoku s vodou,časy merané  elektrickou  časomierou..

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj,veliteľ Pavol Fiľakovský,hl.rozhodca Štefan Magda,tajomník Kristián Orlovský,hl.rozhodca disciplíny Peter Magda.

Dosiahnuté výsledky: ženy nad 30 r.: Hrabkov 25,65, Sedlice 30,63, Radatice 32,84,  muži nad 35 r. :Hrabkov 19,93, Prešov 20,70, Župčany 21,28, Záhradné 25,86, Sedlice 26,50, Bretejovce 29,46, Fričovce II 32,94, Kendice 33,47, Chmiňany 34,62, Chminianská Nová  Ves 36,82, Ľubovec 43,82, Šarišská Poruba 45,96, Víťaz 56,23 muži nad 60 r. : Fričovce 76,12  muži  s PPS  8 : Ondrašovce 32,63

Najstarší  DHZ  Fričovce -priemerný  vek 69,5 r. , najťažšie družstvo  Sedlice – priemerná váha 94,4 kg, najstarší  súťažiaci   Pavol Petruško z Fričoviec – 75 rokov, najťažší  súťažiaci Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc – 135 kg, najľahší  súťažiaci  Mária Fiľakovská  zo  Sedlíc 50 kg.

8. júla 2006 sa v obci  Bzenov konal už  6. ročník pohárovej  súťaže, v ktorej ako  jedinej v okrese Prešov sa súťaží z vodného  zdroja a terče sú  postavené  na kopci  s riadným prevýšením.

Súťaže sa zúčastnilo  9 DHZ a ukážku urobili  so  svojou  technikou aj  hasiči z Poľska.

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj, veliteľ Pavol  Fiľakovský, hl.rozhodca Milan Tomčo.

Dosiahnuté umiestnenie: ženy: Radatice 45,16, Sedlice 51,40, muži . Bzenov II  29,71,Rokycany  29,72, Sedlice 30,47, Nemcovce 31,50, Bzenov I 32,53, Žipov 36,22, Ľubovec 38,03

Foto bude,keď ich  dodá  usporiadateľ

Dňa 24. júna 2006 sa v obci  Vyšná  Šebastová  konalo okresné  kolo  PP dorastu. Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu  Prešov.

Štáb súťaže :  náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl. rozhodca Peter Cápay, taj. súťaže Mária Humeňanská, organizačná  komisia Pavol Kravjar, hospodárska komisia Viktor Baran, hl. rozhodca disc. požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.

Dosiahnuté  výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská  Nová  Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09

Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice  115,28,  Fričovce 118,59, Vyšná  Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91

Na 14. ročníku Šarišského pohára dňa 1. júla v Giraltovciach budú  okres reprezentovať  dorastenky a dorastenci  z Bretejoviec, ktorí  dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.

Poďakovanie patrí okrem iného starostovi obce V. Šebastová p. Františkovi  Stanekovi, členom DHZ Viktorovi Baranovi, Pavlovi Kravjarovi a všetkým, členom DHZ a občanom obce V. Šebastová, ktorí  svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto náročného a pekného podujatia.

Dňa 4. júna 2006 bolo vykonané prvé obvodové kolo PP DHZ pre okrsky Sedlice a Rokycany v obci Suchá Dolina. Aj  napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa PP DHZ zúčastnilo 13 DHZ z toho  tri ženské. Počas celej previerky pršalo, ale ani to nezabránilo tomu, aby zúčastnené DHZ nesplnili všetky tri  disciplíny, z ktorých  sa previerka  skladala. Na odborno – teoretickej príprave bol hlavným rozhodcom jediný hasič z povolania, ktorý  sa zapája do  práce v orgánoch DPO p. Slavomír Kočiš, na požiarnom útoku  p. Pavol Fiľakovský a na štafete 8×50 m cik-cak Ľuboš Chomjak. Časy merané  stopkami ručne.

Dosiahnuté  výsledky:

Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice – 145,21 z toho PU 37,61, Radatice – 156,47 , muži : Sedlice – 113,6 Pu 25,19, Ľubovec – 128,91 , Suchá Dolina – 130,55, Miklušovce – 182,19,

Okrsok Rokycany  : ženy : Rokycany – 145,15 Pu – 34,33s, muži . Bzenov I – 115,12 , Bzenov II – 119,73 PU – 24,06s ,Rokycany – 119,89, Kvačany – 126,16, Bajerov – 127,18, Žipov – 147,4

Aj napriek nepriaznivému počasiu nebol ani  jeden pokus v požiarnom útoku  neplatný. Akcia bola veľmi  kladne hodnotená aj starostom obce p.Ondušom, ktorý povedal, že podobné  podujatie v obci  ešte nebolo a táto akcia bola veľkou podporou pre rozvoj požiarnej ochrany v obci. Víťazi kategorii  postupujú  na okresnú pohárovú  súťaž.

Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou ku oltárikom. Taktiež vo Veľkonočnú sobotu sme prvý raz prevzali stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách v uniformách. Pri hrobe sa vystriedali v hliadkach títo členovia: Pavol Fiľakovský, Ľuboš Chomjak, Milan Chomjak, Emil Fiľakovský, Miloš Timko, Peter Fiľakovský, Marek Joščák a Martin Fiľakovský. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.

Výročná členská schôdza

18. februára 2006

Naše dosiahnuté výsledky

Začnem s výjazdmi a zásahmi s našou technikou. V minulom roku naša Tatra s osádkou zasahovala prvý raz pri prietrži mračien dňa 4. mája, kedy do neskorých nočných hodín v daždivom počasí sa odstraňovalo bahno z hlavnej cesty. Búrka sa v noci zopakovala a tak ďalšie dva dni sa odstraňovali nánosy aj z bočných ulíc za pomoci nielen našich členov ale aj pracovníkov OcÚ na aktivačnej činnosti pod vedením Miroslava Šebeša a následne sme potom vyčistili 12 studní znečistených povrchovými vodami.

Vo večerných a nočných hodinách boli pri zásahu naši členovia Pavol Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Milan Chomjak, Emil Fiľakovský, Miloš Timko, Lukáš Makara, Tomáš Fiľakovský a ďalší občania obce, všetko to riadil starosta obce pán Imrich Krajňák.

Pri požiaroch zasahovali naši členovia dvakrát, prvý požiar nám nahlásili 14. mája 2005, v Suchej Doline horela skládka odpadu, tam zasahovali Pavol Fiľakovský, Lukáš Makara a Tomáš Fiľakovský. Druhým ohláseným prípadom bol  požiar rodinného domu v Miklušovciach, na hasení ktorého sa zúčastnili Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, František Joščák, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Marek Joščák, Peter Fiľakovský, Dušan Fiľakovský a Róbert Fiľakovský. Vďaka všetkým týmto menovaným i nemenovaným členom a spoluobčanom sa podarilo zabrániť väčším škodám a patrí im za to uznanie a poďakovanie. Našou hlavnou úlohou je pomoc pri požiaroch a iných pohromách a dokázali to všetci menovaní, ktorí zanechali svoju prácu, rodiny a domovy  a pomáhali pri hasení požiarov alebo odstraňovaní následkov povodní.

Aj tieto udalosti nás utvrdzujú v tom, že musíme byť ostražití a pripravení kedykoľvek k zásahu, pretože sa hovorí, že čert nikdy nespí.

S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. V minulom roku sa 18. marca 2005 druhý raz konali halové majstrovstvá mladých požiarnikov o pohár Primátora mesta Prešov, kde sa zišla špička mladých kolektívov z viacerých okresov a naši mladí kolegovia mali možnosť konfrontovať svoju šikovnosť. Chlapci sa umiestnili na 14-tom, dievčatá na 6. mieste. Ak chceme získať lepšie umiestnenia v hale, bolo by potrebné uvažovať o celoročnej príprave žiakov. Našu obec ďalej reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Lemešanoch dňa 27. 5. 2005, chlapci obsadili 4. miesto a dievčatá skončili na treťom mieste, za majsterkami Slovenska i strednej Európy, družstvom Širokého a družstvom Prešovskej ZŠ.

5. júna 2005 sa v Miklušovciach konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo. 3. júla 2005 obhajovali naše farby dorastenci v Terni a celkom sa im darilo, veď obsadili 3. miesto a od druhého miesta ich delilo len pol sekundy.

Okresné kolo dospelých sa konalo 10. júla 2005 v Kojaticiach. Tam muži dosiahli čas útoku 23,28 s ale to stačilo len na 7. miesto. Ak chcú muži bojovať o medailové pozície v rámci okresných súťaží, musí ich čas útoku klesnúť pod 18 sekúnd a pridať musia aj na štafete. Ženy nás v Kojaticiach prekvapili, mali najlepší útok a štafetu na tejto súťaži, čím vybojovali ďalší postup. Týždeň na to sme cestovali so ženami do Popradu na krajské kolo PP DHZ, kde sa prejavila neprítomnosť niektorých víťaziek z okr. kola a naše družstvo skončilo na 7. mieste. 17. júla súťažila kategória najstarších hasičov a žien nad 30 rokov vo Fričovciach. Tam po nešťastnom druhom útoku a časom 34,24 s obsadili ženy 2 miesto, muži skončili až na 9. mieste. Tu treba poznamenať, že sa súťažilo za dažďa a v rozmočenom teréne, čo sa prejavilo na rýchlosti či kvalite výkonov.  Na nálade to však neubralo a kto tam bol, tak videl, že na súťaži vládla perfektná atmosféra a ani počasie ju nedokázalo pokaziť.

V minulom roku sa naše družstvá zúčastnili aj pohárovej súťaže v Bretejovciach a v rámci družobného vzťahu si boli ženy zmerať sily s kolegyňami z košického okresu v Novom Salaši. Bola to veľmi vydarená akcia, po prvý raz sme tam súťažili bez dažďa, zažili sme vrelé privítanie aj pohostenie, vládla tam rodinná atmosféra a za to patrí našim hostiteľom vrelá vďaka. Takúto akciu ani nepovažujeme za súťaž, skôr za relax a vítanú zmenu po všetkých súťažných kolách. Dúfame, že to nebolo posledné stretnutie z našimi priateľmi a s takými vynikajúcimi akciami budeme pokračovať naďalej.

Organizácia má ku dnešnému dňu 102 členov, z toho 32 žien a 3 čestných členov, 16-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.