Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
pri hodnotení našej činnosti začnem s výjazdmi a zásahmi s našou technikou. V minulom roku naša Tatra 815 CAS 32 s osádkou zasahovala iba raz a to 14. marca 2007 pri požiari lesného porastu na Okušovej hore, kde vďaka rýchlej reakcii našich členov a občanov, ktorí prišli na pomoc, nedošlo k veľkej škode. Zásahu sa zúčastnili Pavol Fiľakovský, Imrich Krajňák, František Joščák, Emil Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek ml. a desať občanov obce. Požiar sa rozšíril z dôvodu vypaľovania trávy na záhrade a napriek tomu, že vypaľovanie je zakázané v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, je zrejmé, že sa tento zákaz v praxi nedodržuje. Iná väčšia živelná pohroma nás nepostihla, čo však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti.
Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom, či už pri vyplachovaní kanálov, čistení studní alebo inej činnosti, v ktorej môžeme byť my alebo  naša technika nápomocní. Takých výjazdov bolo 12 v našej obci a dva mimo nej.
S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Kendiciach dňa 1.6.2007, kde chlapci aj dievčatá obsadili pekné 3. Miesta a milo prekvapili. Patrí sa poďakovať všetkým súťažiacim žiakom a aj ich cvičiteľom Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Soni Chomjakovej. Pokiaľ už hovorím o mladých hasičoch spomeniem hneď aj halovú súťaž o pohár Primátora mesta Prešov zo dňa 26. októbra 2007, kde sa schádza špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach, ako je štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Naši mladí chlapci ukázali svoju šikovnosť a dokázali sa v ťažkej konkurencii umiestniť na vynikajúcom 3. mieste a dievčatá na 5. mieste, za ich výkony v hale patrí im a aj vedúcim krúžku Petrovi Fiľakovskému, Ľubošovi Chomjakovi a Pavlovi Fiľakovskému vrelá vďaka. Družstvá mužov a žien začali súťažiť 3. júna 2007 v Žipove, kde sa konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam naše ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo, mužov však predstihlo družstvo z Ľubovca. 23. júna 2007 obhajovali naše farby dorastenci v Kojaticiach a po nie celkom vydarených pokusoch obsadili 5. miesto.
Okresné kolo dospelých sa konalo 5. júla 2007 v Nemcovciach. Tam muži nepostúpili, náš okrsok reprezentoval spomínaný Ľubovec, ženy dosiahli v silnej konkurencii 5. miesto. Kategória mužov nad 35. rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 8. júla 2007 v Hrabkove. Tam muži skončili na 4. mieste  z jedenásť zúčastnených družstiev.
26. augusta 2007 sa naše družstvo mužov po minuloročnom výpadku zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bretejovciach, muži skončili na vynikajúcom druhom mieste.
Chcem poďakovať všetkým súťažiacim ženám aj mužom za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.
Naša činnosť nespočíva len v súťažiach a nácviku, veľkú pozornosť venujeme aj preventívno-výchovnej činnosti, poukazujeme na nedostatky v oblasti dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov. Vykonali sa preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a aj u podnikateľských subjektov, či právnických osôb so sídlom v katastri našej obce. Týmto sa snažime predchádzať požiarom a škodám, ktoré by mohli spôsobiť.
Formou brigádnickej činnosti sme vyzbierali 4,5 t starého železa v obci. Brigády, ktorá nám prináša nemalý príjem do našej kasy, sa zúčastnili títo obetaví členovia: Pavol Fiľakovský, Peter Vavrek a Tomáš Fiľakovský. Naši členovia prispeli do pokladne aj brigádou pri nátere strechy OcÚk poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli svojou prácou a to Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi, Lukášovi Makarovi, Ľubomírovi Kotuličovi, Petrovi Fiľakovskému, Róbertovi Vargovi, Tomášovi Sýkorovi, Petrovi Vavrekovi, Vladimírovi Vavrekovi ml., Tomášovi Fiľakovskému, Dominikovi Onofrejovi, Emilovi Fiľakovskému, Róbertovi Fiľakovskému, Patrikovi Fiľakovskému, Jánovi Mihálikovi a pomáhali aj starosta obce Imrich Krajňák. V minulom roku nám počasie prialo aj pri príprave klziska a ľad polievali hlavne Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Ján Krajňák a aj tu pomáhal starosta obce.
Miestnemu Poľnohospodárskemu družstvu sme vyčistili kanály na farme dojníc a tiež sme im pomáhali pri postrekovaní plodín. Na požiadanie občanov sme v obci cez rok vyčistili studne a napustili vodu do niekoľkých bazénov.
Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách a s vlajkou zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou k oltárikom. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.
Musím spomenúť aj jednu akciu, ktorú sa nám konečne podarilo zorganizovať a to navštevu termálneho kúpaliska v Bešeňovej, kde bola možnosť sa do sýtosti vyblázniť na tobogánoch, rôznych kĺzačkach a zaplávať si v bazénoch s teplou vodou. Myslím, že kto sa zúčastnil tohto výletu, určite nebanoval a dokonale si vychutnal možnosti núkané kúpaliskom.
Ak mám zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, ktorý v minulom roku obsadil v rámci okresu 2. miesto za aktivitu, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Uskutočnili sa dve členské schôdze na ktorých sa riešili problémy celého zboru ale hlavne príprava na súťaže. Výbor zasadal 5x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie. Organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 36 žien a 2 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.
Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka všetkým Vám za vykonanú prácu a Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Dovoľte mi v závere poďakovať celému výboru DHZ za jeho prácu počas celého funkčného obdobia, najviac zásluh má určite náš predseda pán Pavol Fiľakovský, ktorý sa stará nielen  o náš zbor, ale koordinuje činnosť aj v okolitých zboroch ako okrskový inštruktor, a právom si zaslúžil v minulom roku prvé miesto v súťaži okrskových funkcionárov, ďalej poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Imrichovi Krajňákovi za vynikajúcu spoluprácu, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti a za financie, ktoré od obce dostávame na techniku a činnosť, takisto chcem poďakovať OV DPO za výbornú spoluprácu, metodickú i ostatnú pomoc pri našej činnosti.
Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2008. Pri Vašej obetavosti a ochote sme presvedčení, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.

Dňa 1.9.2007 sa uskutočnila brigáda – Natieranie strechy obecného úradu, ktorej sa zúčastnili členovia nášho DHZ.

Nie len súťažami sa reprezentujú členovia nášho zboru, ale tiež aj pomocou svojim blízkym ako je čistenie studní, pomoc pri záplavách, ale aj brigádami ako je zber starého železa, pomoc pri výstavbe chodníka, či výstavba klziska,  alebo najaktuálnejšej – natieranie strechy obecného úradu.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za ich ochotu a prácu na obecnom majetku.

Počasie 5. júla 2007 veľmi neprialo DHZ, ktoré po úspešnom reprezentovaní svojich okrskov si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca. Cieľom podujatia bolo zistiť tých najlepších, ktorí  budú okres Prešov zastupovať na krajskom kole.

Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP.

Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP.

Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne. Hlavným rozhodcom na požiarnom útoku bol Štefan Magda, na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.

Vodu a praktickú ukážku záchrany osoby z havarovaného vozidla zabezpečili hasiči z povolania z hasičskej  stanice Prešov.

Najbližšie podujatie je okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a pohárová súťaž, ktoré  sa budú  konať  8. júla v Hrabkove od 12,30 hod.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nemcovce_2007/

Dňa 23. júna 2007 sa na ihrisku v Kojaticiach  konalo Okresné kolo  dorastu v štafete 8x50m, požiarnom útoku  s vodou a prebore jednotlivca.

Dosiahnuté výsledky: dorastenky  Fričovce 126,52, Terňa 128,42,Ovčie 129,17. Najlepší útok Fričovce 30,94, najlepšia štafeta Terňa 94,95,

dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie   126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35   Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22

Víťazi kategorii budú  reprezentovať obce na 15.ročníku Šarišského pohára, ktorý bude pri  príležitosti 160. výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/

Výročná členská schôdza

9. decembra 2006

Naše dosiahnuté výsledky

Blíži sa koniec roka, a keďže v tomto roku končí volebné obdobie v DPO, zišli sme sa netradične trochu skôr ešte pred koncom roka, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčiť si plány na ďalší rok.

Slovíčko „dobrovoľný“ znamená, že nikto z nás to nerobí pre peniaze či iné výhody, ale ženie nás dopredu vnútorný pocit, že táto činnosť má zmysel, je užitočná a prináša aj uspokojenie z dobre vykonanej práce. Výsledkom nášho snaženia určite nie sú len prvé miesta na súťažiach, aj keď je to krásny pocit byť lepší ako ostatní, ostávame však pri zemi a tešíme sa z každého dosiahnutého výsledku.

Hasičský zbor bol jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok pre všetkých nás.

S výcvikom a súťažami začali najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ  reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Hermanovciach dňa 26. 5. 2006, kde chlapci obsadili 7. miesto a dievčatá skončili na štvrtom mieste. Verím, že aj v ďalšom období sa budú snažiť a obhajovať dobré meno Sedlíc, sú to naši následovníci a raz preberú od nás štafetu činnosti.   Družstvá mužov a žien začali súťažiť 4. júna 2006 v susednej obci Suchá Dolina, kde sa  konalo obvodové kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo, vieme však veľmi dobre, ako ťažko sa súťažilo, veď pre nepriazeň počasia sme na ihrisku skoro plávali. 24. júna 2006 obhajovali naše farby dorastenci vo Vyšnej Šebastovej a celkom sa im darilo, veď obsadili 3. miesto. Okresné kolo dospelých sa konalo 9. júla 2006 v Chminianskej Novej Vsi. Tam muži dosiahli čas útoku 27,60 s ale to stačilo len na 17. miesto. Ak chcú muži bojovať o medailové pozície v rámci okresných súťaží, musí ich čas útoku klesnúť pod 17 sekúnd. Ženy dosiahli v Chminianskej lepší čas ako muži a to 26,51 s ale to stačilo len na 5. miesto. Kategória žien nad 30 rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 16. júla 2006 v Záhradnom. Ženy s časom 30,63 s obsadili pekné 2. miesto, muži skončili na 5. mieste s časom 26,50 s. Toho roku sa naše družstvá zúčastnili aj pohárovej súťaže v Bzenove, počasie bolo nádherné, výkony tiež, ženy skončili druhé a muži tretí.

Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali pernú jar a leto, máloktorý víkend bol voľný, ale naše snaženie určite nevyšlo zbytočne. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Františkovi Joščákovi, Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.

Ak mám zhodnotiť celoročnú aktivitu nášho DHZ, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Uskutočnili sa dve členské schôdze, na ktorých sa riešili problémy celého zboru ale hlavne príprava na súťaže. Výbor zasadal 4x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie.

Organizácia má ku dnešnému dňu 105 členov, z toho 38 žien a 2 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.

Príkladom nášmu zboru ide aj starosta obce Imrich Krajňák, ktotému bola udelená plaketa od Prezidenta Hasičského a záchranného zboru za “Zásluhy a rozvoj ochrany pred požiarmi.”

16.júla 2006 sa v obci  Záhradné konala okresná pohárová  súťaž  mužov nad 35 a žien nad 30 rokov.Súťažilo  sa v dvoch  pokusoch požiarneho  útoku s vodou,časy merané  elektrickou  časomierou..

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj,veliteľ Pavol Fiľakovský,hl.rozhodca Štefan Magda,tajomník Kristián Orlovský,hl.rozhodca disciplíny Peter Magda.

Dosiahnuté výsledky: ženy nad 30 r.: Hrabkov 25,65, Sedlice 30,63, Radatice 32,84,  muži nad 35 r. :Hrabkov 19,93, Prešov 20,70, Župčany 21,28, Záhradné 25,86, Sedlice 26,50, Bretejovce 29,46, Fričovce II 32,94, Kendice 33,47, Chmiňany 34,62, Chminianská Nová  Ves 36,82, Ľubovec 43,82, Šarišská Poruba 45,96, Víťaz 56,23 muži nad 60 r. : Fričovce 76,12  muži  s PPS  8 : Ondrašovce 32,63

Najstarší  DHZ  Fričovce -priemerný  vek 69,5 r. , najťažšie družstvo  Sedlice – priemerná váha 94,4 kg, najstarší  súťažiaci   Pavol Petruško z Fričoviec – 75 rokov, najťažší  súťažiaci Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc – 135 kg, najľahší  súťažiaci  Mária Fiľakovská  zo  Sedlíc 50 kg.

9. júla 2006 sa v obci  Chminianská  Nová  Ves konala Okresná  pohárová  súťaž mužov a žien, ktorej  sa zúčastnili  víťazi obvodovúxh kôl PP DHZ, ktoré  sa v okrese uskutiočnili  v mesiaci  jún.

Štáb súťaže : náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Imrich  Berdis, hlavný  rozhodca Milan Tomčo, tajomník súťaže Mária Humeňanská, vstupná  kontrola Peter  Magda,  hlavný rozhodca disciplíny požiarny útok Štefan Magda, hlavný rozhodca pre prebor jednotlivca Ľuboš Chomjak, sčítacia komisia Emil Fotta

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Chminianská  Nová  Ves 23,23, Hrabkov 23,41, Malý  Slivník 25,07, Fričovce 25,50, Sedlice 26,51, Bretejovce 29,82, Nemcovce 31,10, Rokycany 36,25, Demjata 77,29, muži : Prešov 14,99,Hermanovce 16,32, Svinia 17,54, Terňa 17,96, Mirkovce 18,07. Chmiňany 18,14, Hrabkov 19,16, Bertotovce 20,00, Lipníky 20,27, Záborské 20,52, Šarišská  Poruba 22,15, Malý  Slivník 22,37, Dulová  Ves 23,68, Bzenov 26,83, Chminianská  Nová  Ves 27,37, Sedlice 27,60, Demjata 39,33,

8. júla 2006 sa v obci  Bzenov konal už  6. ročník pohárovej  súťaže, v ktorej ako  jedinej v okrese Prešov sa súťaží z vodného  zdroja a terče sú  postavené  na kopci  s riadným prevýšením.

Súťaže sa zúčastnilo  9 DHZ a ukážku urobili  so  svojou  technikou aj  hasiči z Poľska.

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj, veliteľ Pavol  Fiľakovský, hl.rozhodca Milan Tomčo.

Dosiahnuté umiestnenie: ženy: Radatice 45,16, Sedlice 51,40, muži . Bzenov II  29,71,Rokycany  29,72, Sedlice 30,47, Nemcovce 31,50, Bzenov I 32,53, Žipov 36,22, Ľubovec 38,03

Foto bude,keď ich  dodá  usporiadateľ

Dňa 24. júna 2006 sa v obci  Vyšná  Šebastová  konalo okresné  kolo  PP dorastu. Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu  Prešov.

Štáb súťaže :  náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl. rozhodca Peter Cápay, taj. súťaže Mária Humeňanská, organizačná  komisia Pavol Kravjar, hospodárska komisia Viktor Baran, hl. rozhodca disc. požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.

Dosiahnuté  výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská  Nová  Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09

Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice  115,28,  Fričovce 118,59, Vyšná  Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91

Na 14. ročníku Šarišského pohára dňa 1. júla v Giraltovciach budú  okres reprezentovať  dorastenky a dorastenci  z Bretejoviec, ktorí  dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.

Poďakovanie patrí okrem iného starostovi obce V. Šebastová p. Františkovi  Stanekovi, členom DHZ Viktorovi Baranovi, Pavlovi Kravjarovi a všetkým, členom DHZ a občanom obce V. Šebastová, ktorí  svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto náročného a pekného podujatia.

Dňa 4. júna 2006 bolo vykonané prvé obvodové kolo PP DHZ pre okrsky Sedlice a Rokycany v obci Suchá Dolina. Aj  napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa PP DHZ zúčastnilo 13 DHZ z toho  tri ženské. Počas celej previerky pršalo, ale ani to nezabránilo tomu, aby zúčastnené DHZ nesplnili všetky tri  disciplíny, z ktorých  sa previerka  skladala. Na odborno – teoretickej príprave bol hlavným rozhodcom jediný hasič z povolania, ktorý  sa zapája do  práce v orgánoch DPO p. Slavomír Kočiš, na požiarnom útoku  p. Pavol Fiľakovský a na štafete 8×50 m cik-cak Ľuboš Chomjak. Časy merané  stopkami ručne.

Dosiahnuté  výsledky:

Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice – 145,21 z toho PU 37,61, Radatice – 156,47 , muži : Sedlice – 113,6 Pu 25,19, Ľubovec – 128,91 , Suchá Dolina – 130,55, Miklušovce – 182,19,

Okrsok Rokycany  : ženy : Rokycany – 145,15 Pu – 34,33s, muži . Bzenov I – 115,12 , Bzenov II – 119,73 PU – 24,06s ,Rokycany – 119,89, Kvačany – 126,16, Bajerov – 127,18, Žipov – 147,4

Aj napriek nepriaznivému počasiu nebol ani  jeden pokus v požiarnom útoku  neplatný. Akcia bola veľmi  kladne hodnotená aj starostom obce p.Ondušom, ktorý povedal, že podobné  podujatie v obci  ešte nebolo a táto akcia bola veľkou podporou pre rozvoj požiarnej ochrany v obci. Víťazi kategorii  postupujú  na okresnú pohárovú  súťaž.

Dňa 26.5.2006 sa v obci Hermanovce, v okrese Prešov uskutočnilo okresné kolo celoštátnej hry „PLAMEŇ“.

Súťažilo sa v troch disciplínach: požiarny útok CTIF,

štafeta 8×50 m cik-cak

odborno-teoretická príprava.

Súťaže sa zúčastnilo 30 kolektívov MP : 21 kolektívov chlapcov a 9 kolektívov dievčat. Domáci usporiadatelia na čele s riaditeľom ZŠ p. Dušanom Miškufom a veliteľom DHZ p. Antonom Kovalikom, vytvorili na malej ploche výborné podmienky pre súťažiacich. Kolektívy boli veľmi dobre pripravené, čo sa odzrkadlilo na celom priebehu súťaže. Veľká škoda, že u mladých požiarnikov sú veľmi prísne kritéria. Doplatili na to hlavne nováčikovia. Prejavilo sa to aj v domácom kolektíve. Tento po dlhšej prestávke chcel nadviazať na veľmi dobré výsledky svojich predchodcov, čo sa im nepodarilo naplniť. Ale aj 6. miesto ZŠ Hermanovce je dobrým výsledkom.

Ťažké to majú aj vedúci, lebo majú malý počet detí a nie všetky sú športovo nadané. Im patrí chvála za to, že z toho mála, čo majú, dokážu tie deti pripraviť na tieto súťaže. Ich voľný čas je na nezaplatenie, ako aj voľný čas detí, ktoré majú záujem o túto činnosť. Chcem vyzdvihnúť aj prácu rozhodcov. Tu dostali príležitosť mladí rozhodcovia, ktorí v tomto roku získali odznak odbornosti „Rozhodca“ a svoje povinnosti si plnili na veľmi profesionálnej úrovni. Problémy, ktoré sa vyskytli počas súťaže hravo zvládli a ich verdikty prispeli k hladkému priebehu súťaže.

Na veľkú škodu bolo, že nám na tomto podujatí neprialo počasie. Bolo pod mrakom, sem tam aj zapršalo. Z tohto dôvodu prišlo aj menej divákov, ale chod súťaže to nenarušilo. Účastníci mali zabezpečenú stravu. Podával sa výborný hasičský guláš, ktorý deťom veľmi chutil. Poďakovanie patrí kuchárkam, ktoré sa postarali  o naše hladné ratolesti.

Po ukončení súťaže bolo vyhodnotenie kde boli odovzdané diplomy a ceny, ako aj ocenenie „Najlepší vedúci KMP“, ktoré získal p. Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ Hermanovce. Primátor mesta Prešov udelil vecný dar pre najmladšieho účastníka, ktorým bol Daniel  Magda z Víťaza.

Výsledky okresného kola hry Plameň na prvých troch miestach sú nasledovne:

Chlapci : Široké II – 103,29, Široké I – 111,84, Hrabkov I – 115,99, Chminianská N.Ves I 134,53, Bertotovce – 135,40, Hermanovce I – 153,72, Sedlice – 154,34, Hrabkov II – 155,84, Chminianská N Ves II – 156,38, Kendice – 161,22, Víťaz – 168,79, Svinia – 170,90, Križovany II – 173,81, Kojatice – 182,53, Ľubovec – 190,90, Križovany I – 197,78, Hermanovce II – 207,44, Bzenov – 215,86, Ovčie I – 224,99, Veľký Slivník – 234,60, Ovčie II – 301,82

Dievčatá : Široké – 107,63, Prešov – 153,00, Ovčie – 158,84, Sedlice – 164,49, Lemešany – 169,63, Kendice – 180,81, Bertotovce – 184,85, Bzenov – 217,08, Kojatice – 240,60

Ešte raz by som sa chcel poďakovať kolektívu učiteľov na čele s p. Miškufom,  ďalej p. Kovalikovi a členom DHZ Hermanovce za skvele zvládnutú súťaž, ako aj vedúcim KMP a súťažiacim. Prajem im do budúcna, aby sa všetci len zlepšovali a hlavne robili dobré meno sebe, obci a okresu.

Výročné valné zhromaždenie

5. februára 2005

Naše dosiahnuté výsledky

S výcvikom začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. V minulom roku sa v marci prvýkrát konali halové majstrovstvá mladých požiarnikov, kde sa zišla špička mladých kolektívov z viacerých okresov a naši mladí kolegovia mali možnosť konfrontovať svoju šikovnosť. Umiestnili sa v polovičke štartovného poľa, zaplatili sme nováčikovskú daň. Našu obec ďalej reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Širokom dňa 28.5.2004, chlapci obsadili 6. miesto a dievčatá skončili na druhom mieste, hneď za majsterkami Slovenska, družstvom Širokého. 20. júna 2004 sa v Rokycanoch konalo okresné kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo previerok, ktoré sa konalo 11. júla na našej domácej pôde. Týždeň pred oslavami bojovali o čo najlepšie výsledky naše dorastenky v Chminianskej Novej Vsi a obsadili 5 miesto. Dorastenci nám dali košom a zrejme sa rozhodli bojkotovať, pretože sa nezišli pri nácviku ani na súťaž. Chcel by som vyjadriť  presvedčenie, že to bol len mimoriadny výpadok a v tomto roku nám všetkým ukážu, čo v nich skutočne je. Na okresnom kole nám muži urobili radosť a dosiahli 2 x čas po 23 s, avšak v konkurencii silných mašín to stačilo len na 14 miesto, naopak ženy delili od prvého miesta 4 desatiny sekundy a časom okolo 26 s už šliapu mužom na päty. 18. júla súťažila kategória najstarších hasičov a žien nad 30 rokov v neďalekých Križovanoch. Tam po nešťastnom druhom útoku a časom 24,37 s obsadili muži 6 miesto, ženy aj keď v slabšej konkurencii, ale s vynikajúcim časom 28,31 s s prehľadom zvíťazili. To nech je povzbudením pre družstvá seniorov aj do tohtoročnej sezóny.V minulom roku sa naše družstvo žien zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bzenove, ktorá sa konala 4. júla v Bzenove a obsadili pekné druhé miesto. Dievčatá dokázali, že vedia nasať vodu aj z prírodného zdroja – jazierka  a dostať ju po prekážkach hore strmým kopcom k terčom.Ženské družstvá nám robili radosť počas celej sezóny, dokázali to aj 15. augusta v Zborove, kde dosiahli najlepší čas zo všetkých zúčastnených víťaziek 4 okresov. Sklamaním bol pre nás verdikt v záverečnom hodnotení, keď sme sa dozvedeli, že sme štartovali mimo súťaž, myslím si, že to ale nezmenilo nič na fakte, že naše ženy boli časom 25,3 s  najlepšie. Posledné vystúpenie, myslím súťažné, mali opäť naše ženy, dňa 29. augusta pri príležitosti osláv 80. výročia založenia DHZ v obci Bretejovce usporiadali pohárovú súťaž, kde za pekného počasia obsadili druhé miesto. Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali pernú jar a leto, máloktorý víkend bol voľný, ale naše snaženie určite nevyšlo zbytočne. Chcem z tohoto miesta poďakovať všetkým súťažiacim za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Františkovi Joščákovi, Vladimírovi Vavrekovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.

Organizácia má ku dnešnému dňu 107 členov, z toho 43 žien a 4 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.