Dobrovoľní hasiči okresu Bardejov ako úctu k svätému Floriánovi – patrónovi hasičov vybudovali pamätník so sochou sv. Floriána, aby držal ochrannú a pomocnú ruku pri
záchrane životov a majetku pred ničivými živlami – ohňom a vodou. Tento pamätník bol
29. júla 2001 vtedajším košickým pomocným biskupom mons. Boberom slávnostne požehnaný
a posvätený.
Vieme, že hasičstvo plní tie najušľachtilejšie ciele založené na plnení humánneho poslania pri záchrane životov, zdravia a majetku ľudí.
Už v minulosti hasiči pristupovali k plneniu svojich povinnosti veľmi zodpovedne, veď účinok ohňa, ktorý osvetľuje a zohrieva, ale na druhej strane spaľuje a ničí, sa človeku nikdy nepodarilo ovládnuť úplne.
Už z najstaršej histórie ľudstva u všetkých kultúrnych národov nachádzame zmienky o boji proti požiarom a opisy hasenia. Nám najznámejšie sú požiarno-bezpečnostné opatrenia
v otrokárskom Ríme v roku 21 pred našim letopočtom, kde na boj s ohňom bol založený požiarny zbor zo 600 otrokov. V stredoveku povinnú starostlivosť o ochranu proti požiarom vykonávali remeselnícke cechy. Prvé hasičské zbory v Uhorsku vznikajú po zániku cechov v 60 – tých rokoch 19. storočia. K najstarším patrili zbory v Prešove, Spišských Vlachoch, Bratislave a Trnave. V roku 1879 vzniká Dobrovoľný hasičský zbor v meste Bardejov, takže t.r. si bardejovskí dobrovoľní hasiči pripomenú okrúhle 130. výročie založenia DHZ.
Významným medzníkom slovenského hasičstva je 6. august 1922, kedy bola v Trenčíne založená
Pamätník sa nachádza na katastrálnom území obce Fričkovce v blízkosti bodu, kde sa pretínajú hranice troch susedných okresov – Bardejov, Prešov a Sabinov. Pamätník je najvyššie položeným pamätníkom sv. Floriána na Slovensku, nachádzame sa v nadmorskej výške asi 950 m.
Slávnostný akt začal o 13,00 sprievodom a položením kytíc. Oficiálne privítanie vykonal starosta obce Fričkovce p. Straka, ktorý privítal Ing. Bujdu Miroslava – prednostu Obvodného úradu Bardejov,
Ceľucha Pavla – poslanca PSK, člena Prezídia DPO SR, starostu obce Sveržov, predsedu OV DPO Bardejov,
Angeloviča Mareka – člena Snemu DPO SR, predsedu OV DPO Prešov,
Humeňanskú Máriu – riaditeľku OV DPO Prešov,
Ing. Goliaša Jána – riaditeľa KR HaZZ v Prešove,
Ing. Novotného Dušana – riaditeľa OR HaZZ v Bardejove
vdp. Takáča Juraja – správcu fary Osikov,
starostov obcí Osikov, Hertník, Vaniškovce, Janovce, Olšavce,
zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, funkcionárov Okresného výboru DPO, funkcionárov Dobrovoľných hasičských zborov, profesionálnych hasičov, starostky a starostov obcí a ďalších hostí
Po krátkej liturgickej pobožnosti, vedenej veľadôstojným pánom Takáčom –správcom fary Osikov prítomní urobili zápis do pamätnej knihy, ktorá je súčasťou pamätníka.
V kultúrnom programe vystúpili :
Ľubomíra Hanušinová – Gregorovce,
Petra Magdová – Ovčie,
folklórny súbor MO MS Fričkovce,
folklórny súbor SEDLIČAN zo Sedlíc,
Pre hladných a smädných organizátori pripravili občerstvenie a opekané klobásky.
p. Straka – SO Fričkovce/

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Cergov_2013

Nafotil Peter Cápay

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.