Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány a ciele na ďalší rok.

Nakoľko, náš dobrovoľný hasičský zbor je zaradený v skupine „A“ celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, bola nám aj v tomto roku vykonaná kontrola s vyhlásením poplachu a ostrým výjazdom. Poplach bol vyhlásený KR HaZZ v Prešove, kde výjazd jednotky 1+4 s technikou pre skupinu „A“ je potrebné uskutočniť do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Naši členovia ho zvládli za necelých 6 minút a to s Volkswagenom Transportér, nakoľko Tatra 815 ešte nebola doma po repase. Tejto previerky v plnej výbave s oblečením zásahových uniforiem sa zúčastnili Pavol Fiľakovský st., Imrich Krajňák, Miroslav Šebeš, a Pavol Fiľakovský, ml.. ďalšia takáto previerka nám bola vykonaná koncom roka 20. decembra. Poplach bol vyhlásený krajským a okresným riaditeľstvom HaZZ v Prešove, kde objektom požiaru bol kontajner na miestnom cintoríne. Po vyhlásení poplachu bola zvolaná jednotka, ktorá v plnej výstroji a výzbroji vyrazila s Tatrou 815 do 7 minút. Zásahovú jednotku tvorili Fiľakovský Pavol, Šebeš Miroslav, Fiľakovský Martin a Mačišák Štefan. Previerka bola ukončená skontrolovaním techniky, a dokumentácie o školení členov a spôsobilosti veliteľov.
23.01.2016 nás čakal veľký deň – deň, kedy nám mala byť po generálnej oprave odovzdaná Tatra 815 CAS 32. Aby tento deň bol po všetkých stránkach čo najkrajší, predchádzala mu aj generálna očista celej hasičskej stanice. Tejto brigády sa chopili v garáži Martin Fiľakovský, Pavol Fiľakovský st., Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek, Juraj Stachura, Štefan Mačišák, Juraj Fiľakovský, Daniel Štefko, Marek Fedor, ml. a Richard Fedor. Dievčatá sa ujali ostatných priestorov a boli to dobrovoľníčky: Erika Fiľakovská, Katarína Janigová, Simona Kotuličová, Ivana Štvartaková, a Monika Makarová. A nastal ten deň s veľkým D. V tento mrazivý deň k nám zavítal podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák, ktorý nám prišiel odovzdať hasičské auto TATRA 815 CAS 32 po generálnej oprave. Auto nám verne slúžilo 26 rokov, ale aj napriek jeho pravidelnej údržbe sa vek podpísal na jeho stave, a tak dňa 22.7.2015 bolo odovzdané na generálnu opravu v Liptovskom Hrádku. Slávnostný akt sa začal príchodom ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka na hasičskom vozidle. Po príchode prijal minister hlásenie od veliteľa Petra Fiľakovského pred nastúpenou hasičskou jednotkou. Následne starosta obce Imrich Krajňák privítal ďalších významných hostí – poslanca NR SR Stanislava Kubánka, štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, prezidenta HaZZ SR gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, vedúceho Sekretariátu DPO SR Jána Parčiša, ako aj riaditeľa KR HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa OR HaZZ Radoslava Lacka, riaditeľku OV DPO Prešov Máriu Humeňanskú a starostov okolitých obcí. Po krátkom príhovore starostu obce, stručnej informácii o hasičskom zbore, jeho vzniku, významných historických udalostiach a napredovaní, nasledoval príhovor ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ich obetavosť a čas, ktorý venujú tomuto poslaniu. Zvlášť sa prihovoril mladým hasičom, ktorí svoj voľný čas vymenili za pomoc blížnemu a raz preberú plnohodnotne štafetu a budú pokračovať v duchu svojich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plnia hasiči je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Po príhovore nastal čas odovzdania kľúčov od vozidla do rúk veliteľa hasičského zboru a následne pokrstenie šampanským. Program pokračoval obhliadkou vozidla, fotením, skúšobnou jazdou a obhliadkou hasičskej stanice. Celú túto delegáciu privítal v kompletnom zložení výbor DHZ a uvítaciu jednotku tvorili: Róbert Varga, Miloslav Timko, Tomáš Sýkora, Miloslav Kočiš, Štefan Stachura, Marek Fedor, ml. Juraj Fiľakovský, Erika Fiľakovská, Dominika Priputenová, Simona Kotuličová, Katarína Janigová, Juraj Stachura, Daniel Štefko, Richard Fedor, Mária Fiľakovská, ml. Monika Makarová a Ivana Štvartaková. Stravu a občerstvenie zabezpečil Pavol Fiľakovský, Imrich Krajňák a Štefan Mačišák. Na príprave obedu sa podieľali Štefan Mačišák, Mária Mačišáková, Katarína Janigová, ostatné dievčatá sa starali o občerstvenie a podávanie kávy.
Tatru 815 sme mohli hneď vyskúšať na taktickom cvičení vo výcvikovom stredisku Lešť. Toto cvičenie sa konalo z nariadenia MV SR na pokyn prezidenta HaZZ č. 5/2015 v dňoch 4.-5. marca 2016. Okrem Tatry bolo použité aj druhé zásahové vozidlo Volkswagen Transportér. Tohto výcviku sa zúčastnili a nové vedomosti a skúsenosti načerpali Fiľakovský Martin, Peter, Tomáš, Šebeš Miroslav, Mačišák Štefan a Vavrek Vladimír. Ďalšie taktické cvičenie, ktoré malo preveriť pripravenosť a schopnosť v teréne, sa konalo dňa 10.09.2016 v obci Radatice. Účelom cvičenia bolo precvičiť si spoluprácu s DHZ Radatice, Ľubovec a Lemešany pri likvidácii požiaru suchého porastu lúky. Tohto taktického cvičenia sa zúčastnili: Fiľakovský Peter, Martin, Tomáš, Mačišák Štefan, Vavrek Vladimír, Kočiš Miloslav a ako pozorovateľ Fiľakovský Pavol.
Po týchto cvičeniach, ktoré nás zdokonaľujú, môžem nadviazať ďalšími výjazdmi, ktorých sme tohto roku mali 20. Najviac výjazdov a to 16 bolo v horúcich letných dňoch napúšťaním bazénov. Veríme, že sme svojou pomocou spríjemnili niekoľkým občanom prežitie letných horúčav. Okrem týchto výjazdov boli aj výjazdy za účelom ochrany majetku. Hneď prvý, nahlásený predsedovi DHZ bol 29.01.2016. V obytnom dome Milana Timka č. 152 bol susedom ohlásený požiar po spozorovaní iskier z komína. Po príjazde hasičská jednotka zistila, že sa jedná o požiar komína v ktorom horela sadza. Po vybratí horiaceho dreva z kotla topné teleso vyhaslo. Hasičská jednotka ešte 2,5 hod. vykonávala protipožiarnu hliadku v obytnej časti domu, na povale a na streche, kým sadza nedohorela, aby nedošlo k požiaru celého rodinného domu. Túto hasičskú jednotku tvorili: Fiľakovský Martin, Fiľakovský Tomáš a Mačišák Štefan. Ďalší ohlásený požiar bol 27.06.2016 v kameňolome. Pracovníkom kameňolomu bol ohlásený dym z lesa a príjazdom jednotky bolo zistené, že sa jedná o staršiu borovicu zasiahnutú bleskom. Nakoľko terén bol veľmi náročný a s technikou sa nebolo možné dostať, museli byť použité 2 ks hasiacich vakov každý s 20 l vody a motorová píla. Tohto zásahu sa zúčastnili Fiľakovský Martin, Fiľakovský Pavol a Šebeš Miroslav. Jedným zo zásahov bolo vyčistenie studne na úžitkovú vodu po búrke, spoluobčanovi Antonovi Kešeľákovi a Antonovi Križanovskému. Za pomoci kalového čerpadla bola voda zo studní vyčerpaná a Tatrou 815 boli studne a skruže umyté. Týchto výjazdov z 1. októbra a 12. novembra sa zúčastnili Fiľakovský Juraj, Martin, Tomáš. Ďalší z výjazdov bol dňa 09.11.2016 na základe výzvy operačného dôstojníka HaZZ v Prešove k požiaru hospodárskej budovy v obci Suchá Dolina. Jednalo sa o požiar vnútorných priestorov hospodárskej budovy, kde v blízkosti ohňa sa nachádzala aj propanbutanová fľaša s horákom. Nakoľko horel už aj krov, bolo potrebné trhacím hákom strhnúť obklad a izoláciu. Po príchode jednotky HaZZ Prešov, bol zadymený priestor odvetraný pretlakovým ventilátorom a zmonitorovaný termo kamerou. Zásahu sa zúčastnili Fiľakovský Pavol, Martin, Peter, Tomáš a Šebeš Miroslav.
Aby naša technika bola vždy pripravená, bolo potrebné vykonať aj nejaké väčšie či menšie opravy. Na vozidle Volkswagen Transportér ich bolo potrebné vykonať, nakoľko vozidlo bolo zakúpené jazdené. Najviac času počas roka strávili pri opravách Kočiš Miloslav, Fiľakovský Tomáš a Fiľakovský Martin.
Jednou z brigád, ktorú vykonávame každý rok okrem vlaňajšej, je zber železného šrotu. Dňa 23.04.2016 sa na túto brigádu podujali Šebeš Miroslav, Mačišák Štefan, Fiľakovský Peter, Fiľakovský Tomáš a Vavrek Vladimír a tak vyzberali 6740 kg, za ktoré nám do kasy pribudlo 402,- € .
Do veľkej dvojtýždňovej brigády sme sa pustili 27.08.2016, a to do opravy strechy našej hasičskej stanice. Nakoľko sme zistili, že nám do budovy zateká a stavba už bola po záruke, túto opravu sme museli vykonať svojpomocne. Pri oprave bolo potrebné odkryť celú strechu, nanovo ju prekryť fóliou a opäť prelatovať a znova celú pokryť krytinou. Najviac času a to 63 brig. hodín strávil Fiľakovský Peter (keďže je v tomto obore doma), taktiež 63 hod. si na streche užil aj Fiľakovský Tomáš, 49 hod. svojho času venoval Mačišák Štefan, 37 hod. Fiľakovský Martin, 31 hod. Vavrek Vladimír, 30 hod. Stachura Juraj, 12 hod. Fiľakovský Lukáš, 11 hod. Fedor Pavol, 6 hod. Fiľakovský Juraj, Mačišák Michal a 3 hodiny odpracoval Fedor Marek ml.. O stravu a občerstvenie sa staral predseda DHZ Fiľakovský Pavol. Za všetky pomocné ruky týchto dobrovoľníkov a svoj čas, ktorý trávili aj do neskorých nočných hodín patrí veľké ďakujem. Medzi brigádu alebo pomoc blížnym môžem zahrnúť aj čistenie priekopy na vyšnom konci, ktorú čistili Fiľakovský Martin, Mačišák Štefan a Mačišák Michal.
Od brigád prejdem k ďalším aktivitám. Niektoré vykonávame už s pravidelnosťou rok čo rok, iných sme sa zúčastnili prvýkrát, napríklad usporiadateľmi pri krížovej ceste boli členovia: Fiľakovský Peter, Fiľakovský Martin a Mačišák Štefan. Veľká Noc je najväčším kresťanským sviatkom a preto aj stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou nám patrí rok čo rok. Túto službu vykonávame s hrdosťou a tohto roku sa jej chopili: Fiľakovská Lívia, st. a Fiľakovská Erika, Joščák František a Joščák Marek, Fiľakovský Emil a Martin, Fiľakovský Peter a Timko Miloslav, Fiľakovský Pavol a Mačišák Štefan, Chomjak Milan a Šebeš Miroslav. Taktiež 26.05.2016 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa procesie so službou nesenia baldachýnu a zástavy ujali: Fiľakovský Pavol, Peter, Martin, Mačišák Štefan a Chomjak Milan. Usporiadateľskú činnosť vykonávali Richard Fedor a Marek Fedor, ml. Ďalším podujatím, ktorého sme sa zúčastnili boli oslavy sviatku sv. Floriána, konané 8. mája na Čergove. Program začal liturgickou pobožnosťou pri soche sv. Floriána, pokračoval zápismi do pamätnej knihy a neskôr kultúrnym programom folklórnych súborov, ktorého sa zúčastnil aj FS Sedličan. Tento deň si uctili aj ďalší členovia DHZ, ale aj tí, ktorí sú súčasne členmi FS Sedličan.
Okrem rôznych brigád, či iných akcií nezaháľame, ale pravidelne sa zúčastňujeme aj súťaží. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 03.06.2016 v Širokom. Po prvýkrát boli výsledky hodnotené podľa medzinárodných pravidiel. Na futbalové ihrisko nastúpilo 13 družstiev chlapcov a dievčat, aby ukázali svoje zručnosti pri plnení hasičských disciplín CTIF a štafete na 400 m. Chlapci z ôsmich družstiev obsadili pekné 4. miesto a dievčatá z piatich družstiev taktiež skončili na 4. mieste. Za najmladšieho hasiča bol vyhlásený Maťko Fiľakovský. Ďalšou už tradičnou súťažou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú mladí hasiči bol 10. ročník pohárovej súťaže “Memoriál Ing. Imricha Tomku“ v obci Nový Salaš – okres Košice okolie, ktorý sa konal 6.augusta. Nakoľko DHZ Nový Salaš oslavoval 95. výročie založenia DHZ, zúčastnili sme sa aj sprievodu obcou a sv. omše. Po sv. omši nasledovala samotná súťaž na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v päťčlenných družstvách a naše dievčatá išli po tretíkrát obhájiť prvé miesto, čo sa im žiaľ nepodarilo, skončili na krásnom druhom mieste a putovný pohár nezískali. Chlapci z piatich družstiev skončili poslední. Osláv sa zúčastnili aj naši funkcionári a pri tejto príležitosti bola nášmu DHZ udelená plaketa za dlhoročnú spoluprácu. Okrem súťaží, sa deti 21. augusta na pozvanie krajského múzea v Prešove zúčastnili ukážky, ktorú organizoval samosprávny kraj s názvom Leto s Rákocim – Rákoci sa diví. Naši mladí hasiči v päťčlennom družstve chlapcov a dievčat predviedli ukážku hasenia požiaru s vodou pomocou hasičskej techniky DHZ Lipovce – Iveco Daily. Ukážka spočívala v rozvinutí vedenia hadicami D a vystreknutí vody. Druhá ukážka pozostávala z uhasenia ohňa v plechových vedrách za pomoci prenosných striekačiek (džberoviek). Obidve ukážky si mohli vyskúšať aj malí návštevníci tohto podujatia. Za prípravu KMH by som rád poďakoval cvičiteľom, Petrovi Fiľakovskému a Štefanovi Mačišákovi a tiež aj riaditeľovi ZŠsMŠ v Sedliciach Mgr. Štefanovi Rimákovi, za uvoľnenie žiakov k nácvikom.
Tak ako deti súťaže začínajú, tak ich aj završujú. Dňa 21. októbra 2016 sa konal 13. ročník halovej súťaže krúžku mladých hasičov o putovný pohár primátorky mesta. 5-členné súťažné družstvá súťažili v štafete na 5×35 m, štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách, znížený o výhodové body za vek. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov. Do súťaže bolo zapojených 42 kolektívov s 18-timi družstvami dievčat a 24 družstvami chlapcov. Našu školu reprezentovali dve družstvá dievčat a dve družstvá chlapcov. Prvé družstvo dievčat obsadilo 4. miesto s počtom bodov 126,26 a druhé družstvo skončilo na 16. mieste, s počtom 277,41. Chlapci obsadili 8. miesto s počtom bodov 126,14 a druhé družstvo chlapcov s počtom bodov 206,15 obsadilo 21. miesto. Musím vyzdvihnúť deti, ktoré sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát, aj keď sa neumiestnili na vyšších priečkach, ich disciplína bola ukážková a aj tí starší sa môžu od nich učiť ako sa správať. Veríme, že tento rok si to trošku okukali a ďalšie roky nám už budú nosiť domov aj poháre. Ako najmladší hasič bol ocenený Paľko Fedor. Je vidieť, že deti tento krúžok baví, nakoľko sa aj ich spolužiaci zapojili do celoslovenskej súťaže – už 13. ročníka súťaže detí vo výtvarnom prejave. Túto súťaž vyhlásil generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ s témou „Hasiči budúcnosti“ V celoslovenskej súťaži sa na 1. mieste v kategórii do 9 rokov umiestnila Patrícia Dubecká a v kategórii od 10 do 12 rokov obsadila 3. miesto Zuzana Rimáková. Tieto dievčatá si 5. októbra v Dome DPO SR v Bratislave prevzali ocenenia, ktoré im odovzdal prezident DO SR PhDr. Ladislav Pethö, spolu s viceprezidentom DPO SR pre mládež Antonom Urdovičom a generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom Horvátom. K ich úspechu im zablahoželal aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý. Veríme, že to bola nezabudnuteľná udalosť, nakoľko ich ešte čakala zastávka na nádvorí Bratislavského hradu, Slavíne a Hasičskej stanice v Petržalke.
Prvé obvodové kolo žien a mužov pre okrsky Sedlice a Rokycany sa konalo 5. júna v obci Žipov. V okrsku Sedlice súťažili 3 družstvá mužov, z ktorých naši muži skončili na druhom mieste so stratou necelých 11 sekúnd za družstvom z Ľubovca. Ženy, tie pravidelne prinášajú pohár z krásneho 1. miesta, nakoľko už niekoľko rokov v našom okrsku nemajú súperky. Hodnotenie bolo súčtom časov štafety na 8×50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče.
12. júna sa v obci Záhradné konalo – okresné kolo žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Súťaže sa zúčastnili štyri ženské a 11 mužských družstiev. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch a do hodnotenia sa počítal lepší čas. Ženy s časom 27,63 skončili na štvrtom mieste. Do pohárového miesta im chýbalo len 38 stotín sekundy. Muži s časom 19,30 obsadili krásne 2. miesto, a od prvenstva ich delilo 57 stotín sekundy.
V rámci osláv stého výročia založenia DHZ Šarišské Bohdanovce sa dňa 19.6. konalo okresné kolo dorastu a dospelých. Samotná hasičská súťaž bola v kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži. Každé družstvo malo 2 pokusy. Tu sme mali zastúpené tri družstvá a priniesli sme si domov aj tri poháre. Dorastenky s časom 27,96 obsadili druhé miesto, dorastenci s časom 27,96 tretie miesto a ženy s časom 23,98 sa tiež umiestnili na peknom druhom mieste.
Dňa 24.júna 2016 sa na ihrisku Strednej odbornej školy technickej konal druhý ročník pohárovej súťaže mladých hasičov o pohár riaditeľa školy. Do súťaže sa zapojili KMH -dievčatá, ktoré s časom 107,31 skončili na poslednom 4. mieste, chlapci s časom 103,56 na poslednom 5. mieste. Deti súťažili v štafete 8×50 cik-cak. Dorastenky s časom 24,62 obsadili 6. miesto z ôsmich družstiev a dorastenci s časom 20,15 obsadili 7. miesto z celkového počtu 13 družstiev. Dorastenci súťažili len v PU.
Po prvýkrát sme sa zapojili aj do súťaže s PS-8. Bol to 9. ročník súťaže o pohár starostu obce v Lipovciach. Súťaž je na kondičku náročná, koná sa v lese do strmého kopca z vodného zdroja. Naša striekačka pri prvom pokuse zlyhala, preto bol pokus neplatný. Na druhý pokus sme si zapožičali striekačku od DHZ Lemešany, aj keď tento pokus vyšiel, čas už nestačil na lepšie umiestnenie ako na posledné miesto.
19.9.2016 sa konal druhý ročník Toryského pohára, ktorý sa tak trochu neplánovane konal u nás. Druhý ročník tejto súťaže usporadúval okres Prešov. Súťaž sa mala konať v obci Lemešany. ale pre obsadené tamojšie ihrisko sa po dohode s OV DPO presunula k nám. Do tejto súťaže sme mali možnosť ako usporiadatelia zapojiť jedno družstvo žien a jedno družstvo mužov. Našim ženám sa veľmi nedarilo a obsadili posledné šieste miesto, ale muži s doteraz ich najlepším časom 17,96 skončili na peknom druhom pohárovom mieste. Tu by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, či samotnom priebehu súťaže. Ženám, ktoré pred súťažou kompletne upratali hasičskú stanicu, kuchárom za prípravu jedla, obsluhujúcemu personálu pre rozhodcov a hostí, členom ktorí obsluhovali v bufete a celému výboru, ktorý túto súťaž pripravoval.
Jednu mimoriadnu súťaž ženy a muži absolvovali počas priateľskej návštevy u našich českých bratov. V dňoch 22.7.- 25.7.2016 sme vycestovali za našimi družobnými priateľmi, na pozvanie v zložení – výbor DHZ, jedno družstvo mužov, družstvo žien, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Pre našich priateľov sme si pripravili vecné dary, ktoré sme im odovzdali v prvý večer v hasičárni. Samotná súťaž sa konala na miestnom ihrisku 23.7., kde naše ženy zabodovali a všetkých prekvapili prvým miestom zo šiestich družstiev a muži obsadili 6. miesto z počtu družstiev 14.
Trošku oddychu sme si dopriali v období, keď sme nesúťažili. Tak ako každý rok, aj tento v nedeľu 14. augusta sme sa vybrali do našej už zaručenej destinácie Gino Paradise Bešeňová. Výletu sa zúčastnilo 53 hasičov s rodinnými príslušníkmi. Verím, že snáď všetci boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu a za bezpečnú jazdu vodičovi autobusu Miroslavovi Šebešovi a Ladislavovi Dzurendovi, ktorý sponzorsky odviezol svojim autom tých výletníkov, ktorí sa do autobusu už nevošli.
Tento rok bol naozaj bohatý a náročný nie len na súťaže, ale aj iné akcie/podujatia. Niektoré sme absolvovali prvýkrát, na niektorých sme už ako doma. Jedným družstvám to vyšlo, iné sa potrápili, reprezentovali nás aj deti, takže vcelku môžeme povedať, že rok sme zvládli úspešne.
Po zbilancovaní celého roka by som končene rád prešiel aj k poďakovaniu. Najprv by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, za prístup a prezentáciu našej obce ako aj ich cvičiteľom Martinovi Fiľakovskému, Štefanovi Mačišákovi a Tomášovi Fiľakovskému. Vieme, že nie vždy to mali ľahké, keď na úkor svojho voľného času prišli na nácvik, ale nedochvíľnosť niektorých cvičiacich spôsobovala nervozitu medzi ostatnými aj cvičiteľmi. Poďakovanie patrí aj členom DHZ Štefanovi Mačišákovi, Martinovi Fiľakovskému a Marekovi Fedorovi st. a Pavlovi Fedorovi, ktorí sa zhostili úlohy vedúcich družstiev KMH na súťažiach, nakoľko Peter a Pavol Fiľakovský na týchto súťažiach boli rozhodcami. Martinovi Fiľakovskému chcem ešte poďakovať za vystrojenie družstiev na každú súťaž počas celej sezóny, a tiež za zozbieranie výstroje a uskladnenie po súťažiach. Poďakovať chcem aj Lívii Fiľakovskej – našej pokladníčke, ktorá spravuje našu hasičskú stránku, kde sú zdokumentované a fotografiami podložené všetky udalosti a tiež prispieva do občasníka Ozveny Sedlíc.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým, ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach a tak sa zapríčinili o úspech a rozvoj DHZ v roku 2016. Za Vašu aktivitu, účasť na brigádach, pri zveľaďovaní a upratovaní hasičskej stanice, aj pri ostrých výjazdoch a pomoci blížnym, za ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku. Taktiež patrí vďaka našim rozhodcom Petrovi Fiľakovskému a Pavlovi Fiľakovskému a Martinov Fiľakovskému, ktorí sa zúčastňovali skoro na všetkých súťažiach v našom okrese, a tiež aj na krajských súťažiach a Peter Fiľakovský aj na národnom kole CTIF v Banskej Štiavnici. Nesmierna vďaka patrí nášmu starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy nápomocný, a to nielen všestranne ale aj finančnými prostriedkami pre DHZ.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa nielen po celý rok, ale za celé päťročné obdobie angažovali pri rôznych akciách.

Keď už spomínam päťročné obdobie, len na záver chcem pripomenúť, či vyzdvihnúť najdôležitejšie udalosti, ktoré sa počas tých piatich rokov stali. Rok 2012 sa začal dosť náročne, keď za mrazivej noci sme hasili strechu a podkrovie rodinného domu. V tomto roku bolo viacero požiarov a to v Radaticiach, či Suchej doline. Aby sme boli pripravení, členovia si vykonali niekoľko kurzov, či školenie základnej prípravy hasičských jednotiek. Rok 2013 nám priniesol zaradenie do skupiny „A“ v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána prijal vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič členov a funkcionárov DPO SR, medzi ktorými bol aj náš predseda Pavol Fiľakovský, sprevádzaný starostom Imrichom Krajňákom. Ďalší pamätný májový deň pre nášho predsedu Pavla Fiľakovského sa stal deň, kedy mu v Žiline bolo udelené najvyššie vyznamenanie – titul Zaslúžilý člen DPO SR. V roku 2014 sme slávili 90. výročie obnovenia DHZ a 120. výročie hasičskej organizácie Šarišskej župy, kde nám pri tejto príležitosti bola udelená Čestná zástava, čelnom snemu DPO SR p. Pavlom Ceľuchom. Pri tejto príležitosti nás poctili návštevou aj naši partneri z Čiech. V tomto roku sme z finančných prostriedkov z projektu MV SR zakúpili novú striekačku s obsahom 2000. V roku 2015 sme rozšírili náš vozový park o Volkswagen Transportér. Nedá mi ešte nespomenúť jednu milú udalosť, ktorá sa týka nášho predsedu Pavla Fiľakovského. Dňa 30. mája si v Trenčíne prevzal krásne vyznamenanie – Rad sv. Floriána, ktoré mu udelilo prezídium DPO SR na návrh KV DPO. Počas tohto obdobia a vďaka zaradeniu do skupiny „A“ sme z prostriedkov pridelených MV SR mohli zakúpiť a našu hasičskú stanicu vybaviť rôznou najmodernejšou technikou, či doplniť výstroj. Počas tohto obdobia sme sa zúčastnili v hojnom počte rôznych súťaží, z ktorých sme si doniesli nie málo pohárov.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 110 členov, z toho 37 žien, 1 zaslúžilého člena, 2 čestných členov, 13 členov je bezplatnými darcami krvi a 10 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2016 5 krát a jeden krát bola zvolaná aj členská schôdza.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2017. Pri Vašej obetavosti a ochote som presvedčený, že aj v tomto roku s už novým zložením výboru spoločne veľa dokážeme.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

FOTO: Peter Lauf http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/VCS_2016

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.