Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť, aby sme zhodnotili výsledky našej práce v minulom roku a vytýčili si plány na tento rok. Tento rok bude pre nás náročný a čaká nás veľa práce, nakoľko v júli oslávime 85. výročie založenia hasičského zboru v obci, ale nesmieme podceniť ani prípravu a výcvik, s cieľom byť pripravený pomôcť blížnemu v ohrození života či majetku. Výsledkom nášho snaženia určite nie sú prvé miesta na súťažiach, aj keď je to krásny pocit byť lepší ako ostatní, ostávame však nohami na zemi a tešíme sa z každého dosiahnutého výsledku. Je chvályhodné, že dedičstvo našich otcov a dedov, preberajú vždy nasledujúce generácie a tak aj náš 102 členný hasičský zbor, nezabúda na pocit spolupatričnosti a ochotu pomôcť blížnemu. Zvlášť v dnešnej dobe, keď našu spoločnosť trápi ekonomická kríza, nezamestnanosť, a mnoho našich členov cestuje za prácou do zahraničia, je mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmi. Hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas,  jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok pre všetkých nás. Jedinou podmienkou zostáva ochota aktívne pracovať a podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich zo stanov DPO SR.
Vážení prítomní,
pri hodnotení našej činnosti začnem s pochvalou našich občanov, keďže sme nemali žiadne výjazdy a zásahy s našou technikou. Určite nemalú úlohu zohráva aj preventívna výchova a osveta detí už v útlom veku, ktorú na základnej škole vykonáva p. Slavomír Kočiš, člen Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Tatra 815 CAS 32 bola využitá na iné účely – čistenie komunikácií po búrkach a to 2 krát, 5 krát poslúžila našim občanom pri čistení studní, 3 krát pri čistení kanálov odpadových žúmp, 5 krát sme ňou polievali miestne klzisko, taktiež sme ňou 3 krát pomohli PDP Sedlice pri dodávkach vody do postrekovača. Nezaháľali sme ani v lete a 3 krát sme ju využili pri napĺňaní bazénov našich spoluobčanov. K týmto výpomocným účelom Tatrou 815 bolo 21 výjazdov. Aj keď nás žiadna živelná pohroma nepostihla, to však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti, práve naopak, musíme byť ostražití a pripravení kedykoľvek k zásahu, aby sme vždy vedeli pomôcť v prípade potreby.
Aby naše zásahy boli v prípade potreby rýchle a účinné, k tomu slúži naša príprava a zdokonaľovanie po fyzickej a odbornej stránke, čoho dôkazom je naša zapojenosť do súťaží v požiarnickom športe. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Širokom dňa 30.5.2008, kde chlapci z 18 družstiev obsadili 4. miesto a dievčatá z 9 družstiev obsadili pekné 3. miesto a milo prekvapili. Ceny si nedoniesli len za svoje výkony, ale Výzbrojňa požiarnej ochrany v Prešove udelila ceny aj najmladším súťažiacim. Peknú sošku hasiča si priniesol aj náš najmladší člen Juraj Fiľakovský. Dňa 21.6.2008 sa krúžok mladých hasičov zúčastnil na druhom ročníku Memoriálu Ing. Imricha Tomka v Novom Salaši, okres Košice – okolie. Ani tam sa naši mladí hasiči nemali za čo hanbiť, pretože si domov priniesli dva poháre. Chlapci obsadili pekné druhé miesto a dievčatá sa ujali tretieho miesta. Keďže už hovorím o mladých hasičoch spomeniem aj  5. ročník halovej súťaže KMH O pohár Primátora mesta Prešov zo dňa 24. októbra 2008, kde sa schádza špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach, ako je štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Nedisciplinovanosť pri nácviku sa odzrkadlila aj vo výsledkoch kde sa chlapci zo 17 družstiev umiestili na 14. mieste a dievčatá z 9 družstiev obsadili 5. miesto. Za snahu a úsilie sa patrí poďakovať vedúcim krúžku Petrovi Fiľakovskému, Soni Chomjakovej, ale taktiež aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi a bývalému riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Janotkovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže. Verím, že v ďalšom období budú pristupovať zodpovednejšie a snažiť sa obhajovať dobré meno Sedlíc. Sú to naši následovníci a raz preberú od nás štafetu činnosti.
Družstvá mužov a žien začali súťažiť 15. júna 2008 v obci Bajerov, kde sa konalo obvodové kolo športovej súťaže mužov a žien. Po troch rokoch nepriaznivého počasia bolo konečne slnečno. To že sa súťažilo dobre svedčia aj výsledky, kde naše ženy zvíťazili vo svojom okrsku s počtom bodov 135,20. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z Radatíc s počtom bodov 147,07 a 3. miesto obsadilo družstvo Ľubovec s počtom bodov 151,98. Nedali sa zahanbiť ani dve družstvá mužov, ktorí skončili na 1. mieste s počtom bodov 108,40, a na 2. mieste s počtom bodov 111,30. Na 3. sa umiestnilo družstvo Ľubovec s počtom 114,70. Obidve družstvá na prvých miestach, ženy aj muži postúpili na okresnú pohárovú súťaž. Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepšie dosiahnutým časom odmenené 500,- SK , ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov.
Okresné kolo dospelých sa konalo 5. júla 2008 v Demjate. Tam muži s časom 22,05 skončili na 8. mieste z počtu družstiev 17 a ženy od tretieho pohárového miesta delilo len 8 stotín sekundy z počtu družstiev 7.
6. júla 2008 obhajovali našu obec dorastenci v Župčanoch. Bohužiaľ už druhý rok sa nám nepodarilo zostaviť družstvo dorasteniek. Chlapci nemali svoj deň a tak, či už zásluhou trémy alebo veľkej smoly im nevyšiel podľa predstáv ani jeden z útokov a aby bolo dokonané, zbabrali aj štafetu. Týmito výkonmi/nevýkonmi skončili z 13. družstiev na poslednom mieste. Nič to, netreba vešať hlavy a snáď to, čo nevyšlo v minulom roku vyjde tento.
Kategória mužov nad 35. rokov mala možnosť preukázať svoju šikovnosť a umenie 13. júla 2008 v Kendiciach.. Tam sa mužom nevydaril prvý pokus, keď zaváhal strojník a v druhom pokuse zlyhal ľavý prúd. Takto sa prebojovali z 13 družstiev na 7. miesto. Veľmi nás mrzí neúčasť ženského kolektívu v súťaži nad 30 rokov, keď sa nám už druhý rok nepodarilo dať dokopy celé družstvo.
31. augusta 2008 sa naše družstvo mužov zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Ovčom, kde v silnej konkurencii z 25 družstiev obhájili 8. miesto.
Po opätovnej výčitke OV DPO o neusporadúvaní pohárových súťaží v okrsku, sme ako  prvý DHZ, ktorý má už nemalé skúsenosti s usporadúvaním obvodových a okresných kôl hasičských súťaží, otvorili 3. augusta 2008 prvý ročník súťaže O pohár starostu obce. Podujatie sa konalo pri OcÚ, vedľa hasičskej zbrojnice, ktorú čaká úplná rekonštrukcia za pomoci peňazí z EU, vyčlenených na rekonštrukciu hasičských staníc. Súťaž otvoril starosta obce p. Imrich Krajňák, ktorý privítal všetkých zúčastnených a hostí a poprial súťažiacim veľa úspechov. Podporiť súťažiacich prišli aj starostovia obcí Ľubovec, Radatice a Bajerov. Súťažilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov, medzi ktorými na našu veľkú radosť prijal pozvanie družobný DHZ Nový Salaš z okresu Košice – okolie, pod vedením predsedu DHZ Ing. Petra Štullera. Prvé kolo bolo za krásneho slnečného počasia, ale v druhom súťažiaci bojovali s dažďom, ktorý na krátky čas súťaž prerušil ale nezabránil tomu, aby útoky družstvá dokončili. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získali pekné poháre a iné hodnotné ceny, ktoré odovzdal  starosta obce. V kategórii ženy bolo umiestnenie : 1. miesto – Ovčie 29,16; 2. miesto – Sedlice 31,75; 3. miesto – Ľubovec 31,81. V kategórii muži  :  1. miesto – Kendice 21,31;  2. miesto –  Sedlice 22,25;  3. miesto – Ľubovec 24,90. Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú prácu, vernosť a mimoriadne zásluhy.
Za  prípravu a hladký priebeh tejto súťaže je potrebné poďakovať hlavne starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, predsedovi DHZ, výboru DHZ a všetkým členom, ktorí sa na tejto akcii podieľali. Z tejto našej Prvej pohárovej súťaže bol uverejnený článok s fotografiou v časopise Požiarnik, ktorý tam napísala Lívia Fiľakovská. Poďakovanie patrí cvičiteľom hasičských družstiev, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev. Ak mu pracovné povinnosti neumožnili byť pri nácviku, zastúpil ho predseda DHZ Pavol Fiľakovský, František Joščák, Miroslav Šebeš a Tomáš Fiľakovský. Za zverenú techniku a vylepšenie výzbroja  a výstroja je treba poďakovať taktiež Martinovi Fiľakovskému a Miroslavovi Šebešovi.  Poďakovanie patrí aj vodičom Miroslavovi Šebešovi a Františkovi Joščákovi za ich bezpečnú jazdu na súťaže, vodičom osobných áut za odvozy na súťaž a prepravu techniky. Dobrá spolupráca bola aj s veliteľom DHZ Ľubovec p. Jaroslavom Paločkom, ktorý nám prevážal striekačku na súťaže, za čo sme my vzali do autobusu ich členov hasičských družstiev.

Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali celé leto nabité, ale naše snaženie určite nebolo zbytočné. Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým súťažiacim : tým najmladším členom KMH, mládeži ale aj ženám a mužom za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.
Náš zbor sa nezúčastňuje len súťaží a previerok pripravenosti, ale venuje sa aj brigádnickej činnosti, ktorá nám prináša nemalý príjem do pokladne. Prvou brigádou, bolo rezanie topoľov. Dňa 23.2.2008 za silného vetra sa naši členovia nebojácne pustili do spúšťania topoľov za OcÚ. Boli to títo odvážni dobrovoľníci: Miroslav Šebeš, Martin Fiľakovský, Pavol Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek ml. a Peter Vavrek. Ďalšou brigádou bol 5. apríla 2008 zber železného šrotu, ktorého sa zúčastnili: Miroslav Šebeš, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Vladimír Vavrek ml. a Pavol Fiľakovský. Zber šrotu si zopakovali hneď 19. apríla 2008 členovia: Pavol Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga a Vladimír Vavrek ml. Brigádnickou činnosťou sme pomohli aj OcÚ  pri maľovaní strechy na kultúrnom dome. S prácou sme začali 17.5.2008. Práca bola náročná, nakoľko sa maľovalo z rebríka a na lane, pretože nám v činnosti prekážalo lešenie postavené okolo budovy OcÚ. Pán starosta bol trošku nespokojný kvôli tejto zdĺhavej práci, ale nakoniec sa nám to podarilo ukončiť v plánovanom termíne. Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli svojou prácou a to Róbertovi Vargovi, Petrovi Fiľakovskému, Tomášovi Fiľakovskému, Martinovi Fiľakovskému, Miloslavovi Timkovi,  Emilovi Fiľakovskému, Františkovi Fedorovi,  Róbertovi Fiľakovskému a Ľubomírovi Maďarovi a Petrovi Vavrekovi. Počasie nám prialo aj pri výstavbe a montáži klziska a ľad polievali hlavne Martin Fiľakovský hasičskou technikou a pomáhali aj iní členovia.
Nie len pracovať a súťažiť, ale občas si treba aj oddýchnuť a načerpať nových síl, a zvlášť keď k tomu prispieva aj slniečko. Za takýmto pekným oddychom a relaxom sme sa vybrali 11. júla 2008 aj s našimi rodinami na výlet do Thermal Parku – Bešeňová. Počasie naozaj prialo, slniečko svietilo a každý sa opálil do sýtosti aj keď niektorí mali možno na druhý deň menšie problémy s páliacimi chrbtami. Každý si na tomto výlete prišiel na svoje, niektorí oddychovali vo vyhrievaných oddychových bazénoch s  geotermálnou vodou o teplote 37°C, iní si vybrali plavecký bazén, lákadlom bola aj „divoká rieka“ v ktorej prúd vody nás krásne unášal. Najväčšou atrakciou však boli tobogany, kde náš najťažší člen Jaroslav Kotulič o váhe 135 kg vypálil z najväčšieho ako „Tsunami“. Patrične bol povzbudzovaný a bol odmenený pesničkou. Jednou z atrakcií bol aj Paintball, ktorý si išli vyskúšať členovia silnejšieho pohlavia a vrátili sa s modrinami. Verím tomu, že všetci, ktorí sa zúčastnili tohto výletu boli spokojní a závidieť mohli len tí, ktorí naň nešli. Poďakovanie patrí výboru DHZ Sedlice, ktorý to všetko spískal a nášmu predsedovi – pre tento deň aj vodičovi, Pavlovi Fiľakovskému, ktorý bezpečne dopravil všetkých rekreantov tam aj späť.
Ak mám zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, ktorý v minulom roku obsadil v rámci okresu 2. miesto za aktivitu, nesmiem vynechať ani schôdzkovú činnosť. Výbor zasadal 8x, zaoberal sa vnútroorganizačnými problémami a zabezpečoval všetky akcie. Organizácia má k dnešnému dňu 102 členov, z toho 28 žien a 74 mužov má aj 2 čestných členov, 17-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit.
Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka všetkým Vám za vykonanú prácu a Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Dovoľte mi v závere poďakovať celému výboru DHZ za jeho prácu počas celého funkčného obdobia, najviac zásluh má určite náš predseda pán Pavol Fiľakovský, ktorý sa stará nielen  o náš zbor, ale koordinuje činnosť aj v okolitých zboroch ako okrskový inštruktor a podpredseda OV DPO Prešov, ďalej poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Imrichovi Krajňákovi za vynikajúcu spoluprácu, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti a za financie, ktoré od obce dostávame na techniku a činnosť, takisto chcem poďakovať OV DPO za výbornú spoluprácu, metodickú i ostatnú pomoc pri našej činnosti, poďakovanie patrí aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi a bývalému riaditeľovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku a uvoľňuje žiakov k nácviku a súťažiam a poďakovať chcem aj vedeniu PDP za pitnú vodu, ktorú čerpáme z ich vodného zdroja.
Na záver mi dovoľte spomenúť a uctiť si pamiatku nášho dlhoročného člena Vladimíra Vavreka, ktorý vstúpil medzi dobrovoľných hasičov v roku 1980, začínal ako mladý hasič a po rokoch aktívnej činnosti dosiahol hodnosť „technik“.  Vladimír Vavrek bol aj dlhoročným členom výboru DHZ. Bol to člen, ktorý bol stále ochotný pomáhať blížnym a veľakrát prispel svojou pomocnou rukou aj pri rôznych brigádach. Dňa 10. júla 2008 sme sa s týmto našim členom rozlúčili a čestnou strážou ho odprevadili na poslednej ceste. Vladimír Vavrek dňa 7. júla  vo veku 47 rokov zahynul pri tragickej nehode v lese.
Pamiatka na neho ostane u nás hasičov zachovaná navždy.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2009. Pri Vašej obetavosti a ochote sme presvedčení, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.