Deň 5. jún 2011 sa zapíše do histórie Dobrovoľného hasičského zboru v Sedliciach ako aj do pamäte občanov obce Sedlice. Tento deň bol významný pre všetkých, ale hlavne pre dobrovoľných hasičov. Slávnosť začala sv. omšou vo farskom kostole, počas ktorej bola posvätená zástava DHZ spolu so stuhou k zástave, udelenou OV DPO Prešov. Po sv. omši sa účastníci slávnostného aktu presunuli v sprievode k zrekonštruovanej Hasičskej stanici, kde sa uskutočnilo požehnanie a jej slávnostné otvorenie.

Pásku prestrihol a stanicu do činnosti uviedol riaditeľ odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Pavol Komár za asistencie starostu obce Imricha Krajňáka a predsedu DHZ Pavla Fiľakovského. Tejto slávnostnej chvíli predchádzali dlhoročné prípravy a vynaložené úsilie obecného úradu na čele so starostom obce, ako aj všetkých dobrovoľných členov pod vedením predsedu DHZ.

Dobrovoľné hasičstvo v tejto obci má dlhoročnú tradíciu, prvý hasičský zbor pod názvom Hasičská jednota s 5 členmi vznikol v roku 1924. V roku 1930  bol zbor rozšírený na 20 členov a zvolený prvý výbor, v ktorom sa stal veliteľom Imrich Dubecký. K technickému vybaveniu patrila štvorkolesová ručná striekačka, na vtedajšiu dobu veľmi výkonná a spoľahlivá. V roku 1937 sa začala v obci výstavba kultúrneho domu s prístavbou pre hasičský sklad. Ručnú striekačku vystriedala v roku 1947 prenosná motorová striekačka DS-16. Rok 1951 sa vyznačoval rozšírením organizácie na 48 členov a v roku 1952 bol hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotku Československého zväzu hasičstva. V roku 1969 bola zakúpená motorová striekačka PPS-12 a 25. októbra 1971 zbor získal prvé požiarne vozidlo Tatra 805, ktoré napriek svojmu veku a stavu slúžilo svojmu účelu. V roku 1979 Tatru nahradilo prvé cisternové vozidlo Škoda 706 RTHP, CAS 25, ktoré kvôli značnému opotrebovaniu bolo využité 10 rokov. Snaha a aktivita organizácie vyvrcholila 10. júla 1989, kedy pri príležitosti 65. výročia Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Prešove dodala nové a vtedy aj najmodernejšie hasičské vozidlo Tatru 815 s 8000 litrovou nádržou, ktorá slúži dodnes. K dnešnému dňu je obnovená – po generálnej oprave karosérie, ktorú vo voľnom čase zrealizovalo niekoľko najaktívnejších členov DHZ. O päť rokov neskôr, pri príležitosti 70. výročia založenia DHZ bola otvorená hasičská zbrojnica pozostávajúca z garáže a kancelárie.

V roku 2007 sa vedenie obce a DHZ v Sedliciach začalo zaoberať myšlienkou rozsiahlej rekonštrukcie vtedajšej hasičskej zbrojnice. V týchto počiatočných aktivitách bola dôležitá veľká podpora krajským a okresným riaditeľstvom HaZZ v Prešove. Výsledkom toho bolo aj zaradenie obce – ako jedinej v okrese Prešov, ministerstvom vnútra do koncepcie plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských a záchranných zborov a obecných hasičských zborov. Toto bol prvý a najdôležitejší predpoklad toho, aby táto myšlienka bola zrealizovaná a získala dotácie zo zdrojov Európskej únie. Ďalším krokom bolo spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú zrealizovala firma Druprojekt IPZ Prešov.

V septembri roku 2008 bolo vydané stavebné povolenie pre samotnú stavbu a vodoprávne povolenie na čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí k hasičskej stanici. Po vyhlásení prvého kola výziev pre podávanie projektov sa dňa 05.09.2008 podala žiadosť o dotáciu pod názvom „Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice Sedlice“. Táto žiadosť bohužiaľ nebola schválená. Po vyhlásení druhého kola výziev a úprave projektu bola 14.10.2009 opäť podaná žiadosť o dotáciu. Dňa 26.02.2010 táto žiadosť bola schválená s výškou dotácie 251 367,- €, čo je 7,56 mil. slovenských korún. Táto dotácia činí 95% z celkových nákladov. Zvyšných 5% hradí obec Sedlice z vlastného rozpočtu. Stavebné práce sa začali v apríli 2010, stavba bola ukončená 30.11.2010 a 29. decembra 2010 aj skolaudovaná. V súčasnosti prebieha záverečná implementácia a vyúčtovanie projektu.

Samotný objekt hasičskej stanice tvorí poschodová budova s veľkou garážou pre cisternové vozidlo a malou garážou pre menšie zásahové vozidlo, protiplynová služba, operačná a riadiaca miestnosť, šatne so sprchou, sklad, odpočinková miestnosť, jedáleň so zariadenou kuchyňou,  kancelária a zasadacia miestnosť.

Zaujímavosťou je nadštandardné vybavenie garáže s odsávaním výfukových plynov, ktoré chráni osádku pred škodlivými spalinami.

Celková koncepcia stavby bola projektovaná podľa kritérií a požiadaviek samotnej výzvy Regionálneho operačného programu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, t. j. že jej rozsah je plne v súlade so štandardom vybavenosti obecnej hasičskej stanice s možnosťou stálej 24-hodinovej služby. Aj preto ten nový názov „Hasičská stanica.“

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí majú akúkoľvek zásluhu na tomto diele zvlášť výboru DHZ a aktívnym členom, ktorí sa zúčastňovali na prípravných a dokončovacích prácach, ale najväčšie poďakovanie patrí predsedovi DHZ Sedlice – Pavlovi Fiľakovskému, ktorý stoji na čele aktivít zboru už viac ako  25 rokov a starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý za podpory obecného zastupiteľstva dokázal využiť prostriedky eurofondov na zrekonštruovanie tohto nádherného komplexu.

Pri tejto príležitosti predseda OV DPO Prešov – Peter Cápay odovzdal Ďakovný list od  OV DPO starostovi obce a predsedovi DHZ ako prejav vďaky za odvedenú prácu.

Želáme si, aby táto Hasičská stanica dlho slúžila nielen dobrovoľníkom, ale aj celej obci a blízkemu regiónu.

Nech sa stane Ochranným majákom pred všetkými živlami, ktoré nás môžu kedykoľvek ohroziť!

Foto:  http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Otvorenie_hasicskej_stanice

http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_ 2011/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.