Začiatkom prázdnin a času dovoleniek, sa našou obcou prehnala silná búrka sprevádzaná prietržou mračien, ktorá za sebou nechala spúšť. Po tejto živelnej pohrome bolo potrebné čistiť cesty či už na Bajerovskej ulici, Vyšnom konci alebo v Hučku. Okrem našej Tatry 815, boli použité ďalšie mechanizmy: Praga V3S, multicar a traktor-báger Volvo.
S pomocou týchto strojov dňa 6.7.2012 na Bajerovkej ulici zasahovali členovia: Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Vladimír Vavrek, Peter Vavrek Martin Krajňák a Frederik Bagin. Dňa 7.7.2012 na Vyšnom konci a v Hučku pomáhali občanom pri čistení komunikácií Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Peter Fiľakovský a Tomáš Fiľakovský.

Foto: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Prietrz_mracien_2012

Jednou z pekných aktivít, ktorú vykonávame každý rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Marek Joščák, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, , Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský, František Joščák, Milan Chomjak a Miroslav Šebeš. Tak ako minulý rok aj tento sa naši členovia v predvečer vzkriesenia – v Bielu sobotu zapojili do sprievodu cez obec a vo vychádzkových uniformách niesli baldachýn nad Sviatosťou oltárnou Pavol Fiľakovský, Milan Chomjak Martin Fiľakovský, Miloslav Timko. Doprovod sprievodu robili Peter Fiľakovský a Róbert Varga.

Foto: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Strazenie_Bozieho_hrobu_2012

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamysli. Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinne spoločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni lúdia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc, keď zaznie signál, že u niekoho horí.
Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanov obce v boji proti požiaru a podobne ako kostol aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi a živelnými pohromami. A keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a patróna sv. Floriána v uniforme rímskeho vojaka s putňou vody v ruke hasiaceho horiaci dom.
Svätý Florián žil koncom 3. začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku neďaleko Linzu. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.
Raz keď veliteľ rímskeho vojska obhliadol podunajské posádky, zistil že medzi vojakmi sa šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému cisárovi. Omrzený starobou a popudzovaný najvyšším veliteľom Galeriom, úhlavným nepriateľom kresťanstva, cisár Dioklecian vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku. Tento rozkaz mal vykonať jeho vladár Akvilin. Akvilin vydal rozkaz, aby všetci vojaci obetovali rímskym bohom. Plukovník Florián nebol ochotný nariadenie rešpektovať a preto bol zo služby prepustený. Neskôr bol vydaný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kresťanstvu a nebude ochotný obetovať pohanským bohom, bude usmrtený.
Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa za kresťanov. Florián ich chcel povzbudiť a tak sa vybral za nimi. Cestou ho stretli cisárski vojaci a prezradili mu ciel svojej výpravy: vypátrať zajať a uväzniť kresťanov. Florián im povedal: Prečo idete tak ďaleko. Ja sám som
kresťan. Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie po ostatných bratoch. Chytili ho a priviedli pred miestodržiteľa Akvilina. Tento sa priam zhrozil, keď sa dozvedel skutočnosť, že jeho bývalý dôstojník je kresťan. Začal to s nim zo sľubmi ale i hrozbami. Florián smelo odpovedal: Ako vojak som poslúchal a mienim poslúchať. Keď však ide o Krista, nerozkážeš mi! Najprv som Kristov, potom cisárov.
Draho za to zaplatil. Dvakrát bol strašne zbičovaný, kliešťami mu vytrhávali mäso z pliec, ale ani biče ani kliešte nemali silu zlomiť jeho vernosť, udusiť plamene jeho lásky ku Kristovi. Nakoniec mu priviazali na krk ťažký kameň a takto ho hodili do rieky Enns.

Dňa 19.7.2008 sme sa my, členovia DHZ Sedlice, spolu s našimi rodinami vybrali na rekreačný výlet do Thermal Parku – Bešeňová. Počasie nám prialo, slniečko svietilo, každý sa opiekol do červena. Všetci boli spokojní, aj keď niektorí mali možno na druhý deň menšie problémy s páliacimi chrbtami či plecami alebo inými časťami tela. Najväčšiu radosť z tohto výletu mali asi tí najmenší, ktorým očká žiarili šťastím, aj keď napriek všetkej tej radosti, po nastúpení do autobusu na spiatočnú cestu hneď odpadli do blaženého spánku. Každý si na tomto výlete prišiel na svoje, niektorí oddychovali vo vyhrievaných oddychových bazénoch s  geotermálnou vodou o teplote 37°C, iní si vybrali plavecký bazén, lákadlom bola aj „divoká rieka“ v ktorej prúd vody nás krásne unášal. Najväčšou atrakciou však boli tobogany, kde náš najťažší člen Jaroslav Kotulič o váhe 135kg vypálil z najväčšieho ako „Tsunami“. Patrične bol povzbudzovaný a bol odmenený pesničkou. Pre deti boli pripravené detské bazéniky so striekajúcou fontánkou v tvare ježka, nafukovacie bazény s vodnými bicyklami, nafukovacie hrady, či trampolíny a preliezačky. Jednou z atrakcií bol aj Paintball, ktorý si išli vyskúšať členovia silnejšieho pohlavia a vrátili sa s modrinami.

Verím tomu, že všetci, ktorí sa zúčastnili tohto výletu sú spokojní a závidieť môžu len tí, ktorí naň nešli.

Poďakovanie patrí výboru DHZ Sedlice, ktorý to všetko spískal a nášmu predsedovi – pre tento deň aj vodičovi, Pavlovi Fiľakovskému.

Ako sme sa zabávali a užívali, si môžete pozrieť na : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Besenova/

Dňa 10. júla 2008 sa dobrovoľný hašiči z DHZ Sedlice rozlúčili na miestnom cintoríne v Sedliciach s dlhoročným členom DHZ Sedlice Vladimírom Vavrekom, vo veku 47 rokov, ktorý dňa 7. júla  2008 zahynul pri tragickej nehode v lese.

Vladimír Vavrek vstúpil medzi dobrovoľných hasičov v roku 1980, kde začínal ako mladý hasič …, po rokoch aktívnej činnosti dosiahol hodnosť technik. Vladimír Vavrek bol aj dlhoročným členom výboru DHZ Sedlice.

My, dobrovoľní hasiči zo Sedlíc mu prajeme tichý a nerušený odpočinok. Pamiatka na neho ostane u nás hasičov zachovaná navždy.

Dňa 17.05.2008 sa naši členovia zúčastnili brigády.
Táto práca spočívala v oprave a nátere strechy obecného úradu. Brigády sa
zúčastnili a tak svojou prácou prispeli títo členovia:
Róbert Varga, Peter Vavrek, Peter Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Emil Fiľakovský,
František Fedor, Miloslav Timko, Róbert Fiľakovský a Ľubomír Maďar.
Všetkým týmto dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

Foto : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Brigada_17.5.2008/

Chceme zablahoželať a popriať veľa zdravia a dobrej pohody medzi hasičmi ako aj v kruhu rodín, našim členom k ich životným jubileám. Pri príležitosti krásneho životného jubileá 50 rokov bola Františkovi Joščákovi udelená Medaila za mimoriadne zásluhy.

Slečne Lívii Fiľakovskej bol pri príležitosti 30-tich narodenín udelený Pozdravný list.

Dňa 1.9.2007 sa uskutočnila brigáda – Natieranie strechy obecného úradu, ktorej sa zúčastnili členovia nášho DHZ.

Nie len súťažami sa reprezentujú členovia nášho zboru, ale tiež aj pomocou svojim blízkym ako je čistenie studní, pomoc pri záplavách, ale aj brigádami ako je zber starého železa, pomoc pri výstavbe chodníka, či výstavba klziska,  alebo najaktuálnejšej – natieranie strechy obecného úradu.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za ich ochotu a prácu na obecnom majetku.

Pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela sa naši hasiči vo vychádzkových uniformách zúčastnili svätej omše a sprievodu obcou ku oltárikom. Taktiež vo Veľkonočnú sobotu sme prvý raz prevzali stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách v uniformách. Pri hrobe sa vystriedali v hliadkach títo členovia: Pavol Fiľakovský, Ľuboš Chomjak, Milan Chomjak, Emil Fiľakovský, Miloš Timko, Peter Fiľakovský, Marek Joščák a Martin Fiľakovský. Týmito akciami sme chceli spropagovať našu organizáciu a činnosť a ukázať spolupatričnosť so životom v obci.