Slávnostné fanfáry a hymna Slovenskej republiky otvorili slávnostný akt odovzdávania titulov Zaslúžilý člen DPO SR, ktorý sa uskutočnil dňa 16. mája 2013 v Dome odborov v Žiline.
Toto najvyššie vyznamenanie je v našej organizácii udeľované od roku 1983 a v samostatnej Slovenskej republike od roku 1994.
Slávnostný akt otvoril svojím vystúpením generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, ktorý vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných ocenených, ich rodinných príslušníkov, funkcionárov DHZ a PhDr. Ladislava Pethöa – prezidenta DPO SR. V ďalšej časti vyzval všetkách prítomných, aby si minútou ticha spomenuli na pamiatku tých, ktorí opustili naše rady.
Po jeho vystúpení nasledovalo samotné oceňovanie členov, kedy si prítomní po vypočutí svojho životopisu a podpísaní sa do Knihy Zaslúžilých členov DPO SR na rok 2013 prevzali z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa najvyššie ocenenie DPO SR – titul Zaslúžilý člen DPO SR.
Počas slávnostného ceremoniálu prítomní privítali aj prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR plk. JUDr. Alexandra Nejedlého, ktorý sa pripojil k radu gratulantov a pozdravil všetkých prítomných.
Dojatie na tvárach ocenených, slzy v očiach a slová vďaky boli pre organizátorov najväčšou odmenou. Za ocenených členov sa poďakoval Ing. Milan Brdársky.
V ďalšej časti slávnostného ceremoniálu sa prítomným prihovoril prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý poďakoval oceneným za ich celoživotný prácu v hasičstve a poprial im veľa zdravia. Poďakoval aj rodinným príslušníkom za ich trpezlivosť a podporu oceneným.
V záverečnom príhovore generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vyslovil presvedčenie, že najvyššie ocenenie DPO SR sa dostalo do správnych rúk. Poprosil prítomných ocenených, pokiaľ im to zdravotné a fyzické možnosti dovolia, aby aj naďalej pomáhali pri plnení úloh, ktoré DPO SR realizuje a zaželal im pevné zdravie, vnútornú pohodu a spokojnosť z vykonanej práce. Hymnická pieseň Hoj, vlasť moja a spoločné fotografovanie nových držiteľov titulu Zaslúžilý člen DPO SR ukončilo tento slávnostný akt.

Ing. Ján Parčiš

http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Zasluzily_clen