Dňa 26.05.2013 sa v obci Sedlice konalo obvodové kolo, v ktorom boli zastúpené dva okrsky – okrsok Sedlice a Rokycany.
Hodnotenie je súčtom času štafety na 8×50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče. Čas meraný ručnou časomierou.

Výsledková listina okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice 158,49
Muži : Ľubovec 100,82, Sedlice 115,43, Radatice 130,40, Miklušovce 138,58, Klenov 141,38

Okrsok Rokycany :
Ženy : Kvačany 110,67
Muži : Bajerov II 110,95, Bzenov 121,27, Rokycany 128,15, Žipov 134,93, Kvačany 140,14

Peter Cápay

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Sedlice_2013

Dňa 24.mája 2013 sa v obci Hrabkov konalo okresné kolo hry Plameň. Deťom počasie neprialo a za chladu ukázali svoje znalosti v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400 m.
Dosiahnuté výsledky sú súčtom času PÚ CTIF, štafety na 400 m a výhodových bodov za vek.
Kategória chlapci: Chminianska Nová Ves 111,10, Široké 126,52, Sedlice 131,90, Hrabkov II 1369,98, Ľubovec 141,01, Hrabkov I 143,25, Bajerov 150,70, Víťaz 153,81, Kojatice 181,32, Lipníky 194,60

Kategória dievčatá : Široké 113,68, Sedlice 128,79, Kojatice 151,34, Chminianska Nová Ves 151,92, Hrabkov 159,43, Bajerov 160,23, Demjata 179,26

Foto nafotil a spracoval Peter Cápay

http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_Hrabkov_2013

Slávnostné fanfáry a hymna Slovenskej republiky otvorili slávnostný akt odovzdávania titulov Zaslúžilý člen DPO SR, ktorý sa uskutočnil dňa 16. mája 2013 v Dome odborov v Žiline.
Toto najvyššie vyznamenanie je v našej organizácii udeľované od roku 1983 a v samostatnej Slovenskej republike od roku 1994.
Slávnostný akt otvoril svojím vystúpením generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, ktorý vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných ocenených, ich rodinných príslušníkov, funkcionárov DHZ a PhDr. Ladislava Pethöa – prezidenta DPO SR. V ďalšej časti vyzval všetkách prítomných, aby si minútou ticha spomenuli na pamiatku tých, ktorí opustili naše rady.
Po jeho vystúpení nasledovalo samotné oceňovanie členov, kedy si prítomní po vypočutí svojho životopisu a podpísaní sa do Knihy Zaslúžilých členov DPO SR na rok 2013 prevzali z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa najvyššie ocenenie DPO SR – titul Zaslúžilý člen DPO SR.
Počas slávnostného ceremoniálu prítomní privítali aj prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR plk. JUDr. Alexandra Nejedlého, ktorý sa pripojil k radu gratulantov a pozdravil všetkých prítomných.
Dojatie na tvárach ocenených, slzy v očiach a slová vďaky boli pre organizátorov najväčšou odmenou. Za ocenených členov sa poďakoval Ing. Milan Brdársky.
V ďalšej časti slávnostného ceremoniálu sa prítomným prihovoril prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý poďakoval oceneným za ich celoživotný prácu v hasičstve a poprial im veľa zdravia. Poďakoval aj rodinným príslušníkom za ich trpezlivosť a podporu oceneným.
V záverečnom príhovore generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vyslovil presvedčenie, že najvyššie ocenenie DPO SR sa dostalo do správnych rúk. Poprosil prítomných ocenených, pokiaľ im to zdravotné a fyzické možnosti dovolia, aby aj naďalej pomáhali pri plnení úloh, ktoré DPO SR realizuje a zaželal im pevné zdravie, vnútornú pohodu a spokojnosť z vykonanej práce. Hymnická pieseň Hoj, vlasť moja a spoločné fotografovanie nových držiteľov titulu Zaslúžilý člen DPO SR ukončilo tento slávnostný akt.

Ing. Ján Parčiš

http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Zasluzily_clen

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, delegáciu dobrovoľných hasičov prijíma prezident Slovenskej republiky.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď štrnástich členov a funkcionárov DPO SR prijal Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, aby prostredníctvom nich poďakoval všetkým hasičom za prácu, ktorú vykonávajú v prospech svojho blížneho.

Ako spomienku na toto stretnutie odovzdali dobrovoľní hasiči prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi kovovú repliku historického hasičského vozidla.

Okrem prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha boli členmi delegácie nasledovní funkcionári a členovia:

Ján Slaný, ÚzV DPO Pezinsko – senecký
Libor Šiška, ÚzV DPO Piešťany
Ing. Michal Jurdík, OV DPO Považská Bystrica
Mgr. Branislav Bányi, OV DPO Zlaté Moravce
Ing. Ivan Lörinc, OV DPO Turčianske Teplice
Vladimír Poprac, ÚzV DPO Žiar nad Hronom
Pavol Fiľakovský, OV DPO Prešov
Michal Faltín, ÚzV DPO Spišská Nová Ves/Gelnica
Ján Mazúr, ÚzV DPO Piešťany
Ján Blažo, OV DPO Trnava
Alena Vániková, OV DPO Trenčín
Perla Barčáková, OV DPO Košice – okolie
Zoltán Martina, ÚzV DPO Michalovce
Dušan Kurcsík, OV DPO Komárno

Autor: Ing. Ján Parčiš, vedúci Sekretariátu DPO SR

Foto : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Hasici_u_prezidenta

Dobrovoľní hasiči okresu Bardejov ako úctu k svätému Floriánovi – patrónovi hasičov vybudovali pamätník so sochou sv. Floriána, aby držal ochrannú a pomocnú ruku pri
záchrane životov a majetku pred ničivými živlami – ohňom a vodou. Tento pamätník bol
29. júla 2001 vtedajším košickým pomocným biskupom mons. Boberom slávnostne požehnaný
a posvätený.
Vieme, že hasičstvo plní tie najušľachtilejšie ciele založené na plnení humánneho poslania pri záchrane životov, zdravia a majetku ľudí.
Už v minulosti hasiči pristupovali k plneniu svojich povinnosti veľmi zodpovedne, veď účinok ohňa, ktorý osvetľuje a zohrieva, ale na druhej strane spaľuje a ničí, sa človeku nikdy nepodarilo ovládnuť úplne.
Už z najstaršej histórie ľudstva u všetkých kultúrnych národov nachádzame zmienky o boji proti požiarom a opisy hasenia. Nám najznámejšie sú požiarno-bezpečnostné opatrenia
v otrokárskom Ríme v roku 21 pred našim letopočtom, kde na boj s ohňom bol založený požiarny zbor zo 600 otrokov. V stredoveku povinnú starostlivosť o ochranu proti požiarom vykonávali remeselnícke cechy. Prvé hasičské zbory v Uhorsku vznikajú po zániku cechov v 60 – tých rokoch 19. storočia. K najstarším patrili zbory v Prešove, Spišských Vlachoch, Bratislave a Trnave. V roku 1879 vzniká Dobrovoľný hasičský zbor v meste Bardejov, takže t.r. si bardejovskí dobrovoľní hasiči pripomenú okrúhle 130. výročie založenia DHZ.
Významným medzníkom slovenského hasičstva je 6. august 1922, kedy bola v Trenčíne založená
Pamätník sa nachádza na katastrálnom území obce Fričkovce v blízkosti bodu, kde sa pretínajú hranice troch susedných okresov – Bardejov, Prešov a Sabinov. Pamätník je najvyššie položeným pamätníkom sv. Floriána na Slovensku, nachádzame sa v nadmorskej výške asi 950 m.
Slávnostný akt začal o 13,00 sprievodom a položením kytíc. Oficiálne privítanie vykonal starosta obce Fričkovce p. Straka, ktorý privítal Ing. Bujdu Miroslava – prednostu Obvodného úradu Bardejov,
Ceľucha Pavla – poslanca PSK, člena Prezídia DPO SR, starostu obce Sveržov, predsedu OV DPO Bardejov,
Angeloviča Mareka – člena Snemu DPO SR, predsedu OV DPO Prešov,
Humeňanskú Máriu – riaditeľku OV DPO Prešov,
Ing. Goliaša Jána – riaditeľa KR HaZZ v Prešove,
Ing. Novotného Dušana – riaditeľa OR HaZZ v Bardejove
vdp. Takáča Juraja – správcu fary Osikov,
starostov obcí Osikov, Hertník, Vaniškovce, Janovce, Olšavce,
zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, funkcionárov Okresného výboru DPO, funkcionárov Dobrovoľných hasičských zborov, profesionálnych hasičov, starostky a starostov obcí a ďalších hostí
Po krátkej liturgickej pobožnosti, vedenej veľadôstojným pánom Takáčom –správcom fary Osikov prítomní urobili zápis do pamätnej knihy, ktorá je súčasťou pamätníka.
V kultúrnom programe vystúpili :
Ľubomíra Hanušinová – Gregorovce,
Petra Magdová – Ovčie,
folklórny súbor MO MS Fričkovce,
folklórny súbor SEDLIČAN zo Sedlíc,
Pre hladných a smädných organizátori pripravili občerstvenie a opekané klobásky.
p. Straka – SO Fričkovce/

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Cergov_2013

Nafotil Peter Cápay