Dňa 19.júna 2011 sa v obci Drienov konalo okresné kolo športovej súťaže mužov a žien. Súťaž bola na kvalitne pripravenom ihrisku, za mierne zhoršených poveternostných podmienok. Muži a ženy súťažili v štafete 8×50 m do oválu-čas meraný ručne a v požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče-čas meraný elektrickou časomierou. Výsledné časy sú súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Terňa 107,56, Kendice 111,40, Chminianska Nová Ves 115,01, Sedlice 119,62, Gregorovce 135,05, Kokošovce 136,49, Župčany 151,85, Kvačany 151,92, Demjata 153,44, Lemešany 164,71, Lipovce 198,88
Muži : Ľubovec 89,90, Hermanovce 91,48, Veľký Slivník 94,07, Bretejovce 95,22, Bertotovce 95,56, Pušovce 97,61, Lesíček 99,33, Sedlice 102,80, Abranovce 109,12, Drienov 109,13, Široké 111,29, Kapušany 112,20, Bzenov 112,91, Župčany 118,90, Kendice 125,95, Kokošovce 156,30, Terňa NP+83,53, Svinia NP+88,47
Putovný pohár okresného veliteľa za najllepší dosiahnutý čas v PÚ 15,32 získalo družstvo mužov z Bretejoviec, putovný pohár riaditeľa OR HaZZ za 1.miesto v kategórii muži získali
muži z Ľubovca a putovný pohár predsedu OV DPO za 1.miesto v kategórii ženy získalo družstvo žien z Terne.
V závere podujatia starosta obce odovzdal Ďakovné listy hasičom obce, ktorí majú najväčšie zásluhy na budovaní hasičstva v obci.
Predseda OV DPO odovzdal starostovi obce Drienov Ing. Petrovi medailu Za príkladnú prácu. Poďakoval, usporiadateľom, rozhodcom a súťažiacim za zodpovednú prípravu a priebeh súťaže a vyjadril presvedčenie, že v dosiahnutých výkonoch budú pokračovať a stále sa zlepšovať.
Na Krajskom kole súťaže dňa 25. júna v Bystrom okres Prešov budú reprezentovať muži z Ľubovca a ženy z Terne. Želáme veľa športového šťastia.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dospe lych_Drienov

Dňa 18.júna 2011 sa v obci Šarišské Bohdanovce konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu. Súťaž sa konala na veľmi dobre pripravenom ihrisku. Chlapci a dievčatá súťažili v štafete 8×50 m do oválu-čas meraný ručne a v požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče-čas meraný elektrickou časomierou. Výsledné časy sú súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Chminianska Nová Ves 1407,88, Kojatice 151,86, Sedlice NP+94,65, Šar.Bohdanovce NP+105,64,
Dorastenci : Ľubovec 110,73, Bajerov 115,19, Pušovce 122,23, Demjata 125,36, Šar.Bohdanovce 131,86, Chminianska Nová Ves NP+80,79, Veľký Slivník a Bertotovce diskvalifikácia pre porušenie súťažného poriadku.
Veľká vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu a vedeniu DHZ, čo bolo ocenené aj udelením Ďakovných listov obci, DHZ a dlhoročnej funkcionárke DHZ pani Marte Kropkovej, ktorej členovia DHZ na záver za odvedenú prácu darovali kyticu kvetov.
Víťazi obidvoch kategórii budú dňa 25.júna reprezentovať okres Prešov na Krajskom kole v Bystrom, veríme že svoje výkony ešte zlepšia a úspešne Krajskú súťaž ukončia. Držíme palce.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2011

Deň 5. jún 2011 sa zapíše do histórie Dobrovoľného hasičského zboru v Sedliciach ako aj do pamäte občanov obce Sedlice. Tento deň bol významný pre všetkých, ale hlavne pre dobrovoľných hasičov. Slávnosť začala sv. omšou vo farskom kostole, počas ktorej bola posvätená zástava DHZ spolu so stuhou k zástave, udelenou OV DPO Prešov. Po sv. omši sa účastníci slávnostného aktu presunuli v sprievode k zrekonštruovanej Hasičskej stanici, kde sa uskutočnilo požehnanie a jej slávnostné otvorenie.

Pásku prestrihol a stanicu do činnosti uviedol riaditeľ odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Pavol Komár za asistencie starostu obce Imricha Krajňáka a predsedu DHZ Pavla Fiľakovského. Tejto slávnostnej chvíli predchádzali dlhoročné prípravy a vynaložené úsilie obecného úradu na čele so starostom obce, ako aj všetkých dobrovoľných členov pod vedením predsedu DHZ.

Dobrovoľné hasičstvo v tejto obci má dlhoročnú tradíciu, prvý hasičský zbor pod názvom Hasičská jednota s 5 členmi vznikol v roku 1924. V roku 1930  bol zbor rozšírený na 20 členov a zvolený prvý výbor, v ktorom sa stal veliteľom Imrich Dubecký. K technickému vybaveniu patrila štvorkolesová ručná striekačka, na vtedajšiu dobu veľmi výkonná a spoľahlivá. V roku 1937 sa začala v obci výstavba kultúrneho domu s prístavbou pre hasičský sklad. Ručnú striekačku vystriedala v roku 1947 prenosná motorová striekačka DS-16. Rok 1951 sa vyznačoval rozšírením organizácie na 48 členov a v roku 1952 bol hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotku Československého zväzu hasičstva. V roku 1969 bola zakúpená motorová striekačka PPS-12 a 25. októbra 1971 zbor získal prvé požiarne vozidlo Tatra 805, ktoré napriek svojmu veku a stavu slúžilo svojmu účelu. V roku 1979 Tatru nahradilo prvé cisternové vozidlo Škoda 706 RTHP, CAS 25, ktoré kvôli značnému opotrebovaniu bolo využité 10 rokov. Snaha a aktivita organizácie vyvrcholila 10. júla 1989, kedy pri príležitosti 65. výročia Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Prešove dodala nové a vtedy aj najmodernejšie hasičské vozidlo Tatru 815 s 8000 litrovou nádržou, ktorá slúži dodnes. K dnešnému dňu je obnovená – po generálnej oprave karosérie, ktorú vo voľnom čase zrealizovalo niekoľko najaktívnejších členov DHZ. O päť rokov neskôr, pri príležitosti 70. výročia založenia DHZ bola otvorená hasičská zbrojnica pozostávajúca z garáže a kancelárie.

V roku 2007 sa vedenie obce a DHZ v Sedliciach začalo zaoberať myšlienkou rozsiahlej rekonštrukcie vtedajšej hasičskej zbrojnice. V týchto počiatočných aktivitách bola dôležitá veľká podpora krajským a okresným riaditeľstvom HaZZ v Prešove. Výsledkom toho bolo aj zaradenie obce – ako jedinej v okrese Prešov, ministerstvom vnútra do koncepcie plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských a záchranných zborov a obecných hasičských zborov. Toto bol prvý a najdôležitejší predpoklad toho, aby táto myšlienka bola zrealizovaná a získala dotácie zo zdrojov Európskej únie. Ďalším krokom bolo spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú zrealizovala firma Druprojekt IPZ Prešov.

V septembri roku 2008 bolo vydané stavebné povolenie pre samotnú stavbu a vodoprávne povolenie na čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí k hasičskej stanici. Po vyhlásení prvého kola výziev pre podávanie projektov sa dňa 05.09.2008 podala žiadosť o dotáciu pod názvom „Modernizácia a rozšírenie hasičskej stanice Sedlice“. Táto žiadosť bohužiaľ nebola schválená. Po vyhlásení druhého kola výziev a úprave projektu bola 14.10.2009 opäť podaná žiadosť o dotáciu. Dňa 26.02.2010 táto žiadosť bola schválená s výškou dotácie 251 367,- €, čo je 7,56 mil. slovenských korún. Táto dotácia činí 95% z celkových nákladov. Zvyšných 5% hradí obec Sedlice z vlastného rozpočtu. Stavebné práce sa začali v apríli 2010, stavba bola ukončená 30.11.2010 a 29. decembra 2010 aj skolaudovaná. V súčasnosti prebieha záverečná implementácia a vyúčtovanie projektu.

Samotný objekt hasičskej stanice tvorí poschodová budova s veľkou garážou pre cisternové vozidlo a malou garážou pre menšie zásahové vozidlo, protiplynová služba, operačná a riadiaca miestnosť, šatne so sprchou, sklad, odpočinková miestnosť, jedáleň so zariadenou kuchyňou,  kancelária a zasadacia miestnosť.

Zaujímavosťou je nadštandardné vybavenie garáže s odsávaním výfukových plynov, ktoré chráni osádku pred škodlivými spalinami.

Celková koncepcia stavby bola projektovaná podľa kritérií a požiadaviek samotnej výzvy Regionálneho operačného programu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, t. j. že jej rozsah je plne v súlade so štandardom vybavenosti obecnej hasičskej stanice s možnosťou stálej 24-hodinovej služby. Aj preto ten nový názov „Hasičská stanica.“

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí majú akúkoľvek zásluhu na tomto diele zvlášť výboru DHZ a aktívnym členom, ktorí sa zúčastňovali na prípravných a dokončovacích prácach, ale najväčšie poďakovanie patrí predsedovi DHZ Sedlice – Pavlovi Fiľakovskému, ktorý stoji na čele aktivít zboru už viac ako  25 rokov a starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý za podpory obecného zastupiteľstva dokázal využiť prostriedky eurofondov na zrekonštruovanie tohto nádherného komplexu.

Pri tejto príležitosti predseda OV DPO Prešov – Peter Cápay odovzdal Ďakovný list od  OV DPO starostovi obce a predsedovi DHZ ako prejav vďaky za odvedenú prácu.

Želáme si, aby táto Hasičská stanica dlho slúžila nielen dobrovoľníkom, ale aj celej obci a blízkemu regiónu.

Nech sa stane Ochranným majákom pred všetkými živlami, ktoré nás môžu kedykoľvek ohroziť!

Foto:  http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Otvorenie_hasicskej_stanice

http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_ 2011/